facebook

Събития

zx952y526-3331162_678x410_crop_478b24840a
24.01.2023 16:20
Събития

Публична лекция „Архитектурни решения и иновативни технологии в Интернет на нещата“

Корпус 2, зала 607


Организатор:
департамент „Телекомуникации“


Лектор:
ас. д-р Цветелина Симеонова


Участници:
студенти от бакалавърска програма „Телекомуникации и компютърни технологии“


Целта на публичната лекция е да запознае присъстващите с особеностите на архитектурните решения и иновативните технологии в Интернет на нещата (IoT).

В IoT се включват разнородни технологии, използвани основно за събиране, съхраняване, преобразуване, обработка и предаване на информация.

В процеса на развитие на Интернет на нещата постепенно се формират ясни архитектури, структури и мрежи, като се използват специфични елементи, топологии и канали.

Иновациите в Интернет на нещата се базират в голяма степен на перспективни структури (Cloud Computing, Fog Computing, Edge Computing, МЕС).

Комбинацията от нововъзникващи иновативни технологии за обработка на информация и разпределена сигурност на IoT, вкл. изкуствен интелект AI, машинно обучение (Machine Learning), Тактилен IoT/IIoT, цифрови близнаци (Digital Twins), технологията Blockchain и др., са основата на създаването и подобряването на изцяло нови продукти и услуги.


Ас. д-р Цветелина Симеонова през 2013 г. защитава дисертация за придобиване на ОНС „доктор“ по ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника. От 2020 г. е хонорован, а от 2022 г. е редовен преподавател в департамент „Телекомуникации“.

Ас. д-р Симеонова има преподавателски опит 6 години. Научни публикации – над 40. Монография: „Развитие на перспективните технологии в „Интернет на свързаните неща“ IoT (Internet of Things)", 2021 г.


Изображение: Капитал