facebook

Събития

protein_678x410_crop_478b24840a
15.03.2022 14:40
Събития

Публична лекция „Проблема за нагъване на протеини – подходи, модели и алгоритми“

Онлайн


Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
гл. ас. д-р Методи ТрайковЩе бъдат изнесена публична лекция на тема „Проблема за нагъване на протеини – подходи, модели и алгоритми“, където ще се различни модели и алгоритми за предсказване на тримерната структура на протеини в 2D и 3D пространство.

Процесът на нагъване на протеини е бърза биохимична реакция. Тримерната структура на даден протеин диктува неговите функции. От друга страна едномерната последователност от аминокиселините (първичната структура) в един протеин еднозначно определят неговата тримерна структура, химическа реактивност и биологична функция. Следователно познаването на формата на протеините е важните стъпки в разбирането на техните биологични функции. Голям брой учени се опитват да разработят математически модели и алгоритми за решаване на така наречения „Проблем за нагъване на протеини“, което означава да се предскаже тримерната структура на протеините от основната информация за последователността от аминокиселини.


Методи Георгиев Трайков завършва специалност „Информатика“ през 2012 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Придобива ОКС „Бакалавър“ с отлично защитена бакалавърска теза на тема „Математически модели за предсказване на третичната структура на протеините“. През 2013 г. придобива ОКС „Магистър по информатика“ след като защитава отново с отличие магистърска теза на тема „Алгоритми за предсказване на пространствената структура на протеините, базирани на HP Folding ”, отново в Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Същата година печели конкурс за редовен докторант със стипендия в катедра „Инфроматика“ към Природо-математически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“.

През 2017 г. придобива ОНС „Доктор“ в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки с дисертационен труд на тема „Математически модели и алгоритми за предсказване на пространствената структура на протеини.“. Заедно с дисертационната тематика, изучава и анализира основни проблеми в областта на биоинформатиката, като оптимизационни алгоритми и оптималност на генетичния код, както и Високопроизводителни изчисления в биоинформатиката.

През академичната 2018-2019 г. е хоноруван преподавател към департамент „Информатика“ на Нов български университет, а от ноември 2019 заема академичната длъжност „Асистент“ в департамент Информатика на НБУ. През 2020 г. е назначен за главен асистент в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки към департамент „Информатика“ на Нов български университет.


 

Изображение: Уикипедия