Събития

p1140644_678x410_crop_478b24840a
02.03.2018 16:20
Събития

Публична защита на докторска дисертация

Професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство(публична администрация)“

Корпус 1, зала 214

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Кандидат:
Петър Алексиев Алексиев – редовен докторант със стипендия в докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)“ на НБУ

Тема на дисертационния труд:
„Организационни и административни проблеми при въвеждането на е-управлението в Република България“

Научен ръководител:
проф. д-р Николай Арабаджийски

Научно жури:
проф. д-р Людмил Любомиров Георгиев,  НБУ, гр. София, 3.7 Администрация и управление – председател на научното жури;
проф. д-р Николай Запринов Арабаджийски, НБУ, гр. София, 3.7 Администрация и управление;
проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов, Висше училище по телекомуникации и пощи, гр. София, 3.7 Администрация и управление;
проф. д.ик.н. инж. Кирил Петров Ангелов, Технически университет, гр. София, 3.7 Администрация и управление;
доц. д-р Валентин Пенчев Василев, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, 3.7 Администрация и управление.

Представяне на организационните и административните проблемни аспекти при въвеждането на е-управлението в публичния сектор на Република България.