facebook

Събития

doctorska-zshtita_678x410_crop_478b24840a
25.06.2015 11:00
Събития

Публична защита на докторска дисертация за присъждане на научната степен „доктор на науките“

Професионално направление 8.2. „Изобразително изкуство“, научна специалност 05.08.04. „Изкуствознание и изобразителни изкуства“

Галерия УниАрт

Организатор:
департамент „Дизайн“

Тема на дисертационния труд:
„Изкуството в дизайна (Европейска архитектура, интериорна среда и изделия на дизайна 1830–2000 г.)“

Кандидат:
доц. д-р Саша Симеонова Лозанова

Председател на научното жури:
доц. д-р Борис Кирилов Сергинов

Научно жури:
1. проф. Валентин Ангелов Ангелов, д.н – 8.1. Теория на изкуствата, БАН (рецензия)
2. проф. Свилен Иванов Стефанов, д.н. - 8.2. Изобразително изкуство, НХА (рецензия)
3. доц. д-р Борис Кирилов Сергинов – 8.2. Изобразително изкуство, НБУ (рецензия)
4. проф. д-р Ирина Иванова Генова - 8.1. Теория на изкуствата, НБУ (становище)
5. проф. д-р Бисера Василева Вълева - 8.2. Изобразително изкуство, СУ „Св. Кл. Охридски“ (становище)
6. доц. Банко Йорданов Банков – 8.2. Изобразително изкуство, НБУ (становище)
7. доц. Незабравка Стоименова Иванова, д.н. - 8.2. Изобразително изкуство, НХА (становище)