facebook

Новини

img-4692_678x410_crop_478b24840a
13.12.2019 15:07
Новини

Проект „Археология на ландшафта: модели за реконструкцията на древната жизнена среда“

 

На конкурсна сесия за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019 към фонд „Научни изследвания“, департамент „Археология“, с подкрепата на колеги от департамент „Природни науки“, спечели проект „Археология на ландшафта: модели за реконструкцията на древната жизнена среда“ с ръководител: гл. ас. д-р Живко Узунов.

Основната цел на проекта е реконструкция на ландшафта от древността на територията на южните склонове на Еминска Стара планина в участъка разположен между Дюлинския проход и нос Емине. Акцентът е поставен върху проследяването на антропогенното въздействие върху жизнената среда и възстановяване на екологичните модели на заселване и обитаване. Подходите, които ще бъдат приложени за реализиране на поставените цели се определят от конкретните методи на осъществяване. С оглед на интердисциплинарността на проекта ще бъдат разделени на четири групи: ГИС, археологически, геоложки и химически подходи.

ГИС подходът включва изработка на дигитален триизмерен модел на терена чрез използване на исторически топографски карти на изследователския район от края на XIX в както и аерофотоснимки от първата половина на XX в. Следваща стъпка е изработване на модел за определяне на зоните със сколонови наслаги предизвикани от изветряне и ерозия по южните склонове на Еминска Стара планина. Процес, който прави трудно откриваеми археологическите обекти, които са съществували в по-ранни епохи поради постоянното им затрупване. За целите на изследването ще бъде приложен и модел на водосборни места, за локализиране на останки от каптажи и водопроводи от античността, и следващите периоди.Археологическият подход включва методи на конвенционалната археология – библиографски изследвания за географията, етнографията, топонимията и предходни археологически изследвания, както и селективни теренни издирвания и разкопки, чрез които ще бъдат проверени предварително направените ГИС модели.

Геоложкият подход има основна цел издирвания и пробовземане на глини и руда от находища. Установяването на местоположението на кариери и рудници е от съществено значение за възстановката на икономическите модели в древността, които пряко влияят върху вида, динамиката и трансформациите на селищните модели в изследователския район.

Химическият подход предвижда анализи на регистрирани суровинни източници на глини и руди и сравняване с проби добити при археологически разкопки, с цел установяване на наличието на местна керамична и метална продукция.

Очакваните резултати са изграждане на достоверен модел на древния ландшафт, който води до разбирането на жизнената среда в изследователския район, което от своя страна е от ключово значение за разбирането на селищното развитие и модели. Основна идея на изработените методи е те бъдат приложими и при други археологически изследвания, засягащи реконструкцията на ландшафта, и селищните системи на сходни територии от древността, както в сферата на палеоекологията, така и при изготвянето на оценка на въздействието на околната среда.