Новини

1333620hdr_678x410_crop_478b24840a
13.12.2019 10:32
Новини

„Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“

На конкурсна сесия за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2019, към Фонд „Научни изследвания“, департамент „Природни науки“ с подкрепата на колеги от департамент „Археология“ спечели проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“ с ръководител доц. д-р Биляна Костова.

Целта на проекта е получаване на нови данни за материалната култура (синтетични материали – керамика, цименти и шлаки) и познанията на хората за древната околна среда (местни изходни суровини, използвани за строителство, производство на материали, предмети за бита, развитието на технологиите и др.). Изследванията ще бъдат провеждани в района на Сърнена Средна гора, между долините на реките Стряма и Тунджа, чрез методите на археологическата химия, които са комбинирани в комплекс от съвременни аналитични методики за изследване на състава и структурата на археологическите артефакти.

Проектното предложение е интердисциплинарно, което изисква комбинация от три различни подхода за постигане на поставената цел. Чрез прилагането на първите два подхода (археологически и геоложки) ще се осигури обоснован фактически материал за лабораторни изследвания. Третият подход, на археологическата химия, ще предостави комплексно аналитично изследване на събраните образци и нов подход за интерпретация на получените данни за изследвания район.

В комплекса от методи на археологическата химия се включват традиционни и добре познати методи като: рентгеново-флуоресцентен анализ – за определяне на химичен състав, прахова рентгенова дифракция – за определяне на фазов състав, инфрачервена спектроскопия за анализ на аморфна органична компонента, Мьосбауерова спектроскопия за идентифициране на състоянието на желязото, симултантен термичен анализ за количествени, топлинни и енергетични свойства на изследваните артефакти и изходни суровини.

Очакваните резултати от проекта са нови фундаментални знания за технологиите на производство на древните композити и познанията на хората за околната среда в различни археологични епохи, населяващи един и същи географски район. Получените нови знания могат да бъдат използвани за сравнение на едновъзрастови композити от различни географски райони, провеждане на консервационни археологически дейности, разкриване и изследване на техники за производство на материални предмети и строителство на обекти, което определя потенциал за бъдещо развитие и продължаване на дейностите по проекта.

Фундаменталността на резултатите от този мултидисциплинарен проект ще допринесе за подпомагане на разбирането и тълкуването на културната и околната среда, които са сред целите на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство – мисия на ЮНЕСКО.