facebook

Събития

43176185-303_678x410_crop_478b24840a
29.11.2022 11:30
Събития

Общоуниверситетски семинар „Права на човека“

Стандарти на Съвета на Европа относно статута на прокурорите

Корпус 1, зала 210


Организатори:
департамент „Право“, департамент „Политически науки“ и департамент „Социална работа и здравеопазване“  


Лектор:
Иванка Иванова


Модератор:
доц. д-р Деяна Марчева

Участници:
проф. д-р Екатерина Михайлова, доц. д-р Катерина Йочева, доц. д-р Евелина Стайкова и други преподаватели и студенти от НБУ и др.


Фокусът на лекцията Иванка Иванова ще бъде върху ключови аспекти от европейските стандарти за статута на прокурорите, които се съдържат в препоръки на ПАСЕ и Комитета на министрите, становища и доклади на Венецианската комисия, а също и становища на Конференцията на европейските главни прокурори. Те се отнасят до ролята на прокуратурата в демократичната и правова държава, в системата и извън системата на наказателното правосъдие, отношенията между съдиите и прокурорите, независимостта, отчетността и етиката на прокурорите.  Акцент ще бъде поставен върху онези от тях, които имат съществено значение за оценката на българската нормативна уредба и практика относно статута на прокурорите и работата на прокуратурата в България.

 

Иванка Иванова е юрист, дългогодишен експерт и ръководител на национално и международни проекти за реформа на българската съдебна система, като между 2004 г. и 2020 г. е директор на правната програма на Отворено общество. От 2020 г. е съветник по правни въпроси на президента.

Специализирала е в сравнителноправни и емпирични изследвания по теми, свързани с независимостта на съда, достъпа на гражданите до правосъдие и ефективността на правоохранителните институции. През 2016 г. придобива образователната и научна степен „доктор“ по социология в СУ „Св. Климент Охридски“ като защитава дисертация на тема „Прокуратурата и полицията – сътрудничество и/или конфликт. Динамика на взаимоотношенията между 1989 г. и 2011 г.“.

През 2021 г. превежда на български език важни актове на институциите на Съвета на Европа и ги издава в сборник „Европейски стандарти относно статута на прокурорите“.