facebook

Събития

2633002-copy_678x410_crop_478b24840a
29.11.2022 16:20
Събития

Общоуниверситетски семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Методи и стратегии на (про)активно четене в американските университети

Онлайн
Meeting ID: 824 7641 7168
Passcode: 709715Организатори:
Проф. Мони Алмалех, д.н. департамент „Нова българистика“


Лектор:
Доц. д-р Таня Иванова-Съливан, Associate Professor of Russian, Department of Languages, Cultures and Literatures at the University of New Mexico

Дискутанти:
Проф. Мони Алмалех, д.н. и участниците в семинара


Участници:
Преподаватели от различни департаменти дискутират аспекти на проблема „четене с разбиране“


За настоящата академична година общоуниверситетския семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“ ще разшири своя облик, привличайки за лектори преподаватели от други университети от България и чужбина.

 

Доц. д-р Таня Иванова-Съливан ще сподели личен преподавателски опит с американските студенти.


Научните й интереси са: билингвизъм, усвояване на наследствени езици (по-специално български и руски в САЩ), експериментална работа върху руски и български морфосинтаксис (род, число, местоименна система, и т.н.) .

 

По-важни нейни публикации:

 

Mонография върху наследствен руски в САЩ (Theoretical and Experimental Aspects of Syntax-Discourse  Interface in Heritage Grammars. 2014. Leiden: Brill Publishing, 204 pp.) и статии в различни американски списания (виж CV https://lcl.unm.edu/people/faculty/tanya-ivanova-sullivan.html)

Скорошна публикация по наследствени езици: 2022. Ivanova-Sullivan, T. Heritage languages. In M. Greenberg (Ed.). Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Leiden: Brill Publ. http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_COM_039784

Публикации по роден и наследствен български:

2022. Ivanova-Sullivan, T., I. Sekerina, D. Tofighi, & M. Polinsky. Language-internal    reanalysis of clitic placement in heritage grammars reduces the cost of computation:    Evidence from Bulgarian. Languages 7(24): 1-17.

2019. Ivanova-Sullivan, T. Acquisition of clitics in Heritage Bulgarian in the USA: Initial variability and reduction of optionality. Linguistique Balkanique 58(1): 19-28.

2019.  Ivanova-Sullivan, T. & I. Sekerina (2019). Distributional regularity of cues facilitates gender acquisition: A contrastive study of two closely related languages. In M. Brown & B. Dailey (Eds.) Proceedings of the 43rd Annual Boston University Conference on Language Development, 311-323. Somerville, MA: Cascadilla Press.