facebook

Събития

pexels-lukas-590041_678x410_crop_478b24840a
14.03.2023 16:20
Събития

Общоуниверситетски семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Онлайн обучение в пандемия: анкетни данни, наблюдения и изводи. Подкаст, самота, академична общност.

Онлайн
Meeting ID: 843 7875 9474
Passcode: 618679Организатор:
Проф. Мони Алмалех, д.н. департамент „Нова българистика“


Лектори:
доц. д-р Елена Благоева и докторант Валентин Вълканов


Модератор:
Проф. Мони Алмалех, д.н.

Участници:
преподаватели от различни департаменти дискутират аспекти на проблема „четене с разбиране“


Доц. д-р Елена Благоева ще представи резултати и коментар на Национално проучване на студентските нагласи към Онлайн Обучението (ОО), проведено в периода май-октомври 2021 г. Проучването е реализирано от доц. д-р Елена Благоева. Осъществени са проверки за валидност, корелации, коефициент АЛФА и т.н. Статистическата обработка ‎‎е с програмен пакет STATA12 и с помощта на д-р Деница Шмид ‎‎(University of Oxford and Copenhagen Business School).

Целта е да се видят нагласите, които предхождат поведението на индивида спрямо обекта или концепцията и следователно могат да бъдат използвани като важни предиктори на поведението и като информация за вземане на управленски решения в областта на дигиталния преход във висшето образование.

Респондентите са от 9 професионални направления в 45 университета. Анкетата се състои от 32 въпроса – 5 демографски, 1 NPS за обща нагласа към ОО и 26 свързани с отношението на студентите към различни аспекти на ОО, организирани в 5 фактора:
1. Отношение на подкрепа на ОО
2. Отношение към ОО като улесняващо
3. Технологични умения, свързани с ОО
4. Трудности при ОО
5. Отношение към общуването при ОО

 

 

Докторант Валентин Вълканов (деп. Философия и социология)‎ ще представи резултатите от проучването „Онлайн образованието в НБУ: състояние и перспективи“ , проведено от екип на Център за изследване на ценностите на НБУ в периода 2021-2022г.

Цели на представянето: Във фокуса на презентацията ще бъдат резултатите от ‎проведените емпирични изследвания и изводите, които могат да бъдат направени. ‎Внимание ще бъде обърнато предимно на нагласите на студентите, но ще се откроят и ‎някои интересни акценти след преподавателите. Поради големия обем на информация, ‎която изследването събра, ще бъде направена селекция от индикатори, които да се ‎смислово релевантни на тематиката на семинара „Слово и образ в мисленето на ‎дигиталните поколения“.‎

Изследователският екип събира членове на различни департаменти и се провежда сред студенти, преподаватели и администрация на НБУ.  

ръководител на проекта - проф. Георги Фотев д.н. (деп. Философия и социология),

зам. ръководител - д-р Иван Начев (деп. Политически науки);

координатор - докторант Валентин Вълканов (деп. Философия и социология);

Членове на екипа

доц. д-р Христо Гьошев (деп. Философия и социология);

доц. д-р Евелина Стайкова (деп. Политически науки);

д-р Надя Колчева (деп. Когнитивна наука и психология);

д-р Боряна Гигова (деп. Кино, реклама и шоубизнес);

д-р Мария Тумбева (деп. Администрация и управление);

д-р Теодора Христова (деп. Философия и социология);

Консултант - Проф. д.н. Енчо Герганов (деп. Когнитивна наука и психология).

Методология: Работата по проекта следва стандартните стъпки на социологическото изследване.

  • Деск рисърч – изследване на настоящото състояние на изследваната проблематика
  • Подготовка на хипотези, които ще бъдат тествани
  • Теренна работа, първи етап – качествени проучвания:
    • 24 дълбочинни интервюта: преподаватели в НБУ и трима експерти в ИТ
    • 7 фокус групи: студенти в НБУ и една с преподаватели в НБУ

И втори етап - 3 представителни количествени изследвания:

  • Студенти – 386 анкети
  • Преподаватели – 100 анкети
  • Служители – 46 анкети

Анализ на резултатите и подготвяне на аналитичен доклад.


Елена Благоева е доктор по културология и доцент по администрация и управление (управление в образованието и културата). Специализирала е европейска интеграция в Европейския колеж - Брюж, управление на образователни и културни институции в АЛУ, Амстердам и международни връзки в образованието по програма на Университета Остин, САЩ. Работила е като експерт и консултант по проекти за Министерски съвет, Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Експерт-оценител е към Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), Брюксел. Има богат експертен опит в управлението на висшето образование с акцент върху политики, интернационализация, интеркултурни аспекти на управлението, международни отношения. Автор е на книги и статии в тези области.

От 2009 г. е преподавател в Нов български университет. През 2020 г., заедно с колеги, създава две нови професионални направления в НБУ – „Теория и управление на образованието“ и „Педагогика“ с две програми – „Лидерство и мениджмънт в образованието“ и „Начална училищна педагогика“. В момента е ръководител на секция „Педагогика“ към департамент „Чужди езици и култури“.

 

Валентин Вълканов е докторант в направление „Социология, антропология, науки за културата“ с тема на дисертацията: „Постистина и пандемия: конспиративни наративи в полето на здравеопазването“, научен ръководител проф. д-р Мартин Канушев. Дисертационният труд е на етап подготовка на качествено теренно изследване – интервюта с „конспиратори“: хора, които вярват в една или повече конспиративни теории относно COVID пандемията.

Вълканов e Бакалавър в програма „Социология“ на НБУ и Магистър в програма „Социално предприемачество“ на НБУ.

Координатор в проекта „Онлайн образованието в НБУ: състояние и перспективи“. Участва в подготовката на инструментариума на изследването – анкетни карти, извадки; провеждането му – модерира фокус групи, съдейства за анкетирането и проверка на данните; работи върху аналитичния доклад.

Притежава изследователски опит в практическата социология в областта на обществените нагласи и пазарните изследвания. Участвал е в части от редица академични проекти.

Области на интерес – обществени нагласи, пропаганда, конспиративни наративи, ‎медии, социология на медицината, девиантно поведение.‎