facebook

Събития

viber-image-2023-12-18-11-44-24-446_678x410_crop_478b24840a
19.12.2023 16:20
Събития

Предколедната магия на младия европейски иноватор и предприемач в Гренобъл (Франция)

The Pre-Christmas magic of the Young European Innovator and Entrepreneur in Grenoble (France)

Департаментен уъркшоп „Из Цикъла семинари по иновации и предприемачество“ /

Departmental Workshop Within Innovation and Entrepreneurship Seminar Series


Корпус 1, зала 305
Corpus 1, Hall 305

Организатори:
Department of Administration and Management
Департамент „Администрация и управление“
Водещи:
The students from the courses "Entrepreneurship and Business", "Competitiveness and Innovation" and "Management of Innovation Processes" of the BSc "Business Management and Entrepreneurship" of the NBU, part of the First Wave of the #Citeuropass project:

 

 • Atanas Rachkov
 • Fabian Calagretti
 • Hristiana Stoimenova
 • Martin Martinov

 

Студентите от курсовете по „Предприемачество и бизнес“, „Конкурентоспособност и иновации“ и „Управление на иновационните процеси“ на БП „Управление на бизнеса и предприемачество“ на НБУ, част от Първата вълна по проекта #Citeuropass:

 

 • Атанас Рачков
 • Фабиан Калагрети
 • Християна Стоименова
 • Мартин Мартинов

 

Presentation and discussion of the results of the first wave of the #Citeuropass project

New competences for our students in entrepreneurship and innovation through:

 • Working in a European context and in a European team of scholars and students from Bulgaria, Romania, Slovakia and France
 • Prototyping frugal innovative ideas to reduce air pollution
 • Preparation of a complete set of documentation accompanying the prototyping of innovative ideas
 • Development of the business models needed for the commercialisation of the innovative projects
 • Pitch session of the project teams
 • Incubation activity to support young entrepreneurs
 • Sharing of successful entrepreneurial experiences and pitch session of entrepreneurial ideas
 • The role of the University Incubator #Pépite Ozer
 • Mentoring and coaching for entrepreneurial success
 • Feedback from the project team and businesses

 

 

Представяне и дискусия за резултатите от Първата вълна по проекта #Citeuropass

 

Нови компетентности за нашите студенти в сферата на предприемачеството и иновациите чрез:

 

 • Работа в европейски контекст и в европейски екип от преподаватели и студенти от България, Румъния, Словакия и Франция
 • Прототипиране на фругални иновативни идеи за намаляване на замърсяването на въздуха
 • Подготовка на пълен комплект на документацията, съпътстваща прототипирането на иновативните идеи
 • Разработване на бизнес моделите, необходими за комерсиализацията на иновативните проекти
 • Pitch сесия на екипите по проекта
 • Инкубационна дейност за подпомагане на младите предприемачи
 • Споделяне на успешен предприемачески опит и pitch сесия на предприемачески идеи
 • Ролята на Университетския инкубатор #Pépite Ozer
 • Менторинг и коучинг за предприемачески успех
 • Обратна връзка от екипа по проекта и бизнеса

 

 

Модератор:

Assoc. Professor Dr Juliana Hadjitchoneva, Department of Administration and Management, Entrepreneurship, Competitiveness and Innovation Scholar

 

Доц. д-р Юлиана Хаджичонева, Департамент „Администрация и управление“, Преподавател по предприемачество, конкурентоспособност и иновации, Ръководител на проекта

Участници:

 • Students from NBU’s Bachelor, Master, and PhD programmes in Business Administration and Entrepreneurship, Economic and Social Sciences, and others,
 • Lecturers and Researchers from NBU,
 • A wider audience interested in entrepreneurship and innovation education, building entrepreneurial and innovation ecosystems, encouraging and supporting young entrepreneurs.

 

 

 

 • Студенти от бакалавърските, магистърските и докторските програми на НБУ по бизнес администрация и предприемачество, икономика, социални науки и др.,
 • Преподаватели и изследователи от НБУ,
 • По-широка публика, която се интересува от образованието по предприемачество и иновации, изграждането на предприемаческите и иновационни екосистеми, насърчаването и подкрепата на младите предприемачи.