facebook

Събития

2455127_678x410_crop_478b24840a
22.12.2023 13:00
Събития

Публична лекция „Наставничеството в практическото обучение на специалности от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка““

Корпус 1, зала 310


Организатор:
департамент „Здравеопазване и социална работа“


Лектор:
доц. д-р Росица Дойновска


Модератор:
доц. д-р Маргарита Станкова


Участници:
студенти и преподаватели към БП „Логопедия“ и МП „Езикова и речева патология“


Публичната лекция има за цел да запознае студентите от Нов български университет с наставничеството като практическо умение, което играе решаваща роля в обучението на студенти от специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка”. Тя ще застъпи тезата, че наставниците адаптират придобиването на умения в студентите, обучаващи се за медицинска сестра и акушерка, като осигуряват психологическа подкрепа по време на емоционално предизвикателни обстоятелства и в крайна сметка, насърчават професионалното израстване на студентите като специалсти по здравни грижи.

В лекцията ще бъдат дискутирани и отговорностите, които трябва да се възпитават у студентите по здравни грижи, етичните и морални принципи, свързани с тяхната професия, както и с пациентите и техните семейства. Доц. Дойновска ще представи всичко по-горе споменато през призмата на собствения си професионален опит за процесите по оптимизиране на професионалната „аклиматизация“ на младите здравни специалисти.


Доц. Дойновска е ръководител на Катедра „Здравни грижи“ към  Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ - Благоевград. Трудовата си кариера започва във Военномедицинска академия – София, като в продължение на 20 години е била Старша медицинска сестра в Клиника по белодробни болести на ВМА. Притежава дипломи за магистърска степен по три специалности: „Управление на здравните грижи“, „Здравен мениджмънт“ и  „Административен и здравен мениджмънт“ с втора специалност „Социални дейности“. Защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор“ през 2012 г.