Събития

l-ogo-transparant_678x410_crop_478b24840a
14.12.2017 16:20
Събития

Семинар „SARCHUS-AIR - Локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати“

Корпус 2, зала 304

Организатори:
департамент „Археология“
департамент „Природни науки“

Водещ:
гл. ас. д-р Боян Думанов

Модератори:
доц. д-р Биляна Костова
гл. ас. д-р Живко Узунов


В рамките на семинара ще бъдат представени резултатите от проект „Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията - SARCHUS-AIR“, финансиран от фонд „Научни изследвания“, МОН.

В рамките на проекта, чрез комбинирането на данни от три различни във физико-географско отношение зони (равнинна, полу-планинска и планинска), бе направен опит за изграждане на сравнително ясна картина на трансформацията на селищните модели през поредица от исторически периоди, реконструкция на отделни човешки хабитати в контекста на палеосредата и също така съдбата на древните маршрути,свързващи Тракия с Подбалканските полета и земите отвъд Хемус.

Гл. ас. д-р Боян Думанов е и.д. ръководител на департамент „Археология“ от 2012 г. Научната му кариера започва в СУ „Св. Климент Охридски“ (1999–2003 г.), където се изгражда като млад специалист и през 2003 г. защитава докторска си дисертация.

През 2004 г. д-р Думанов се присъединява като щатен преподавател към департамент „Археология“ на Нов български университет, с което се поставя началото на политиката на Департамента по привличане на перспективни млади изследователи.

Научните интереси на д-р Думанов са главно в областта на археологията на късната античност, Великото преселение на народите, средновековна България и Византия и са свързани по-специално с проблеми на приложните изкуства, владетелската идеология, етническата идентичност, селищните модели и миграционните процеси. Особено внимание в последните години д-р Думанов посвещава на взаимодействието между политика и археология, на влиянието на политическото статукво в археологията и науката като обект на политическото действие.