facebook

Събития

210-zala-webbb_678x410_crop_478b24840a
16.01.2024 14:40
Събития

Симулиран съдебен процес – „Производство по трудовоправен спор пред първа инстанция“

Корпус 1, зала 210Организатор:
департамент „Право“ 


Водещи:
доц. д.н. Ивайло Стайков и гл. ас. д-р Мария Чочова


Участници:
студенти от IV-ти курс на специалност „Право“


Симулираният съдебен процес е една от възможностите за практическо приложение на начините и подходите за решаване на юридически казуси. Той е и възможност за реално приложение на придобитите теоретични познания по трудово и осигурително право. Чрез участието в подготовката и симулацията на съдебен процес студентите придобиват практически познания и усъвършенстват способностите си да изразяват аргументирани правни изложения, да структурират и излагат съдържанието на съдебни книжа, да изграждат линията на защита и да намират конкретни решения на възникнали правни спорове. Симулираният съдебен процес, който пресъздава производството по разглеждане на трудовоправни спорове пред районен съд, е базиран върху реални производства по оспорване на законосъобразността на наложено наказание „уволнение“ и разглеждане на иск за присъждане на обезщетение по чл. 224 и чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда.Ивайло Стайков е доктор на юридическите науки, доцент в департамент „Право“ на Нов български университет, автор е на множество публикации в областта на трудовото право, осигурителното право и правото на социално подпомагане, има публикации в областта на вещното право, търговското и други отрасли на правото. Доцент д.н. Ивайло Стайков е адвокат с голям практически опит.

Мария Чочова е доктор по трудово право и обществено осигуряване, автор на редица публикации в областта на трудовото и осигурителното право, главен асистент в департамент „Право“ на Нов български университет, адвокат.