facebook

Актуално

id02_678x410_crop_478b24840a id01_678x410_crop_478b24840a id03_678x410_crop_478b24840a id04_678x410_crop_478b24840a
26.06.2018 12:50
Актуално в НБУ

Проф. д-р Иванка Данева, преподавател в департамент „Икономика“, споделя впечатленията си от Radom Academy of Economics, Полша


Проф. Данева, Вие участвахте в програма Еразъм+ на Европейския съюз, която е насочена към постигане на широк обхват от цели, част от които са развитие и споделяне на знания и опит, насърчаване на иновациите и изграждане на устойчиви във времето партньорства в образователната сфера. Какъв бе Вашия подход при избора на университет, в който да проведете Вашата мобилност?

Един от основните критерии при избора на университет, в който да проведа мобилност с цел обучение както миналата година, така и сега, бе спектъра от специалности, в които се обучават студентите. НБУ предлага обучение в разнообразие от образователни направления и това намира своето отражение във всички аспекти на академичния живот, а също така е от значение и за оценката на обществото на университета. Поради това измежду възможните мобилности избрах Radom Academy of Economics, Полша.


Какви са впечатленията ви от ръководството, преподавателите и студентите на Академията?

Успях да си изградя редица конкретни впечатления, като обединяващият елемент е гъвкавостта на обучението с оглед по-пълно съобразяване с изискванията на трудовия пазар. Искам да подчертая, че в тази насока са и усилията, които полагаме при обучението на студентите по икономика в НБУ. Постигането на тази цел в Академията в Радом се осъществява чрез формирания съвет от представители на компании и провеждането на редица инициативи под техен патронаж, възможностите за обучение съобразно конкретни изисквания на работодатели и т.н.

Преподавателите и студентите организират и активно участват в семинари, организирани на различни равнища с участие на представители на съответните институции на местно ниво. Активността на академичния състав и особено на студентите по отношение на Еразъм мобилности се откроява. Това е предпоставка за нарастване на сътрудничеството поради засилване на контактите между институциите.


Какви бяха мотивите Ви за включване в програма Еразъм+ на Европейския съюз?

Участието в мобилност по програма програма Еразъм+ на Европейския съюз най-общо може да се опише с думата обогатяване. Винаги докосването до културата и традициите на друга държава разширява кръгозора на човека. А културата и традициите слагат своя отпечатък върху всички сфери в това число и върху образователната.

Общуването със студенти и преподаватели от други университети резултира в споделяне на знания и опит, разкриване на възможности за иновации, сътрудничество и реформи, изграждане на търсени на пазара на труда умения. При това обогатяването е и за приемащия университет и за посетилия го преподавател и/или студент. Това е пътят към по-доброто разбиране на образователните практики, политики и системи между отделните страни. Въпреки, че това е едва второто ми включване в мобилност по програмата Еразъм, определено има практики на други университети, които вече прилагам в учебния процес.
Важен мотивиращ фактор е запознаването с дейностите на приемащия универитет в сферата на научно-изследователската работа. Разбира се, в това направление са необходими повече усилия и последователни действия за очертаване на възможности за съвместни изследвания при създадените контакти с партниращата организация.

 


Какви според Вас са положителните аспекти от включване на преподаватели в мобилност по програмата Еразъм+?

Както знаем, задължителното условие за включване на преподавател от Нов български университет мобилност от програмата е наличие на сключено двустранно споразумение между НБУ и конкретния университет. По мое мнение, сравняването на практиките в НБУ с тези в съответния приемащ университет очертава сравнителните преимущества на всяко едно висше училище, но за конкретната макрокономическа среда, специфики на трудовия пазар. Това предполага предварително подготвяне на мобилността с оглед полезността на резултатите от нея.

Полезността на програмата е безспорна, тъй като тя дава широки възможности за обогатяване на образователната и научно-изследователска дейност. Участието в мобилност понякога е първа или следваща стъпка за изграждане на сътрудничество.