Събития

archive-books8_678x410_crop_478b24840a
21.06.2019 09:40
Събития

Семинар „Насърчаване на научните изяви на младите учени и докторантите и обмена на научноизследователски идеи и постижения“

Корпус 1, зала 212


Организатор:

Департамент „Чужди езици и култури“, докторска програма „Методика на обучението по съвременни езици“

Лектори:
проф. Тодор Шопов, д.п.н., СУ „Св. Климент Охридски“
гл. ас. д-р Станислав Богданов - съставител и редактор на научно списание English Studies at NBU

Модератор:
доц. д-р Светлана Димитрова-Гюзелева

Участници:
Преподавателите и студентите от департамент „Чужди езици и култури“, НБУ и Катедра по методика на чуждоезиковото обучение, СУ „Св. Климент Охридски“.

В първата част на семинара ще бъде представен сборникът с научни публикации в областта на методиката на обучението по съвременни езици „Педагогика на добрите възможности за учене на всички. Сборник в чест на проф. дпн Тодор Шопов (Издателство на СУ „Св. Кл. Охридски“, 2018), копие от който ще бъде депозирано в Библиотеката на НБУ. На свой ред, гл. ас. д-р Станислав Богданов ще представи възможностите за публикуване на резултатите от научните изследвания на англ. език в реферираното, индексирано научно списание „English Studies at NBU“.

Във втората част на семинара докторанти от НБУ и СУ ще представят накратко своите изследвания, след което ще имат възможност да ги обсъдят със специалистите-участници в семинара, както и да обменят идеи за потребностите и проблемите на младите учени и докторантите.