facebook

Събития

know-how-site_678x410_crop_478b24840a
19.05.2023 14:00
Събития

Хибриден семинар с онлайн излъчване „Междусекторно сътрудничество в контекста на Европейска гаранция за детето“

НБУ в Центъра (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б)

Организатор:

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ

Водещ:
д-р Галина Маркова

Модератор:
Елица Лингорски

Участници:
социални работници от ОДЗ и социални услуги, учители, училищни психолози, образователни медиатори и други специалисти, ангажирани с подкрепата на деца в риск, общински служители, представители на държавната администрация, представители на организации с нестопанска цел, студенти по психология и социология, преподаватели и др.

Съветът на Европейския съюз прие Препоръки за създаване на Европейска гаранция за детето на 14 юни 2021 г., а с решение на Министерски съвет през ноември 2022 г. беше приет Националния план на България за действие в изпълнение на тези препоръки.

Основна цел на тази нова политика е да осигури равен безплатен достъп до ключови услуги в общността на уязвими и нуждаещи се от специфична подкрепа деца. С оглед на постигането на тази цел, в плана са посочени приоритети, насочени към взаимосвързаност на мерките, осигуряване на комплексна грижа и закрила на децата, подобряване на междусекторната координация на всички нива.

През 2022-23 г. Европейската детска гаранция (ЕДГ) беше пилотирана съвместно от Европейската комисия и УНИЦЕФ в България. Ноу-хау център беше ангажиран в обучение и супервизия на екипи в Отдели „Закрила на детето“ в прилагането на политиките на ЕДГ за три групи деца и техните родители – деца с увреждания и проблеми в развитието, деца от маргинализирани ромски общности и деца от семейства в несигурна ситуация.

Прилагането на ЕДГ изисква мултисекторно сътрудничество на местно ниво. Затова НХЦ – НБУ започна партньорската инициатива „Всяко дете – пълноценен член на общността“, която повишава  капацитета на социалния, здравния и образователен сектори за системно мислене, координираност, ефективна комуникация и управление на работата по случаи на деца и семейства във Велико Търново.

Работата на НХЦ на двете нива-регионално и общинско, достигна до ключови изводи за бариерите в приложението на ЕДГ, които ще представи и дискутира с представители на НПО, държавни институции, общини и академична общност. Обединяващата семинара тема е: междусекторното сътрудничество – условие за прилагането на ЕДГ в България.

В резултат на работата на Ноу-хау център по пилотния проект за ЕДГ, както и други проекти и инициативи на общинско ниво, екипът ни идентифицира нуждата от повишаване на капацитета на системите за междусекторно сътрудничество, за което е необходимо създаването на пакет от мерки, включващ ревизия на съществуващи алгоритми и подходи в работата между системите, както и специализирани програми от обучения и супервизии.

На семинара ще бъдат представени наблюдавани бариери пред междусекторната работа; трудностите при работа с уязвими деца и семейства, които системите на този етап по-скоро изключват, а не подкрепят; подхода АМБИТ (основан на ментализация интегриран подход на Ана Фройд център) и др. Събитието ще покани специалисти от практиката да се включат в оценка на съществуващия Алгоритъм за взаимодействие между институциите в образователната и социалната система за подкрепа на деца в риск и да предложат идеи за неговата актуализация и синхронизиране с политиките на ЕДГ.

Програма

14:00
Инициативата „Всяко дете – пълноценен член на общността“ – цели, дейности и участници – д-р Галина Маркова и Валентина Симеонова

14:15 Как децата с комплексни потребности се превръщат в „трудни случаи“? – Елица Лингорски, НХЦ

14:30 Междусекторната оценка на случай и кои са бариерите пред нея? – д-р Галина Маркова, д-р Антоанета Матеева, НХЦ

14:45 Как да се прилага подписаният от министрите на образованието и труда и социалната политика „Алгоритъм на взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“ ? – Валентина Симеонова, НХЦ

15:00 – Дискусия

Информация за семинара на сайта на НХЦ.

Линк за регистрация

 

Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 838 9586 2290
Passcode: 060577
One tap mobile
+35924925688,,83895862290# Bulgaria
+35932571633,,83895862290# Bulgaria
 
Dial by your location
        +359 2 492 5688 Bulgaria
        +359 3 257 1633 Bulgaria
Meeting ID: 838 9586 2290
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcyJ855Uda