facebook

Събития

praktika-mvr_678x410_crop_478b24840a
23.05.2024 13:00
Събития

Практика в МИ към МВР: Използване на Информационни Системи в здравеопазването

Медицински институт към МВР

Организатор:
Департамент „Здравеопазване и социална работа“


Водещ:
доц. д-р Мария Драгомирова


Модератор:
доц. д-р Полина Михова


Участници:
Студенти от курс LOGB604 Организация на здравеопазването, здравно обслужване и здравна информатика икъм БП „Логопедия“


Практиката на студентите в болничната среда цели демонстрация на работа с информационни системи, което е практически ценен опит, както в професионален, така и в чисто личен потребителски  план. В тази практика студентите ще имат възможност да прилагат теоретичните познания, придобити по време на семестъра, в реалната клинична среда на Медицински инистут към МВР, където се използват съвременни информационни технологии за подпомагане на медицинската практика.

План за провеждане на практиката:

1) Обучение и ориентация: Студентите започват с кратко обучение и ориентация относно използването на информационните системи в болницата. Те ще бъдат подробно запознати с интерфейса на системите, основните функционалности и процесите за въвеждане и извличане на данни.

2) Прилагане на знания: на студентите ще бъде демонстрирано извличане на данни за пациенти при спазване на пълна конфиденциалност, обработка на конкретна медицинска информацията и технологично подпомогната интерпретация, целяща асистиране на медицинската диагноза и процедури.

 

 

Доц. д-р Мария Драгомирова е дипломирана със специалност „медицинска сестра“ през 1988 г., а през 2001 г. придобива ОКС бакалавър по „Управление на здравните грижи и преподавател в медицински колеж“. През 2009 г. надгражда с магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ към Медицински Университет, гр. София, а по-късно в същия университет и ОКС  магистър по „Управление на здравните грижи“. От  2017 г. притежава диплома за ОНС „Доктор“ в област на висшето образование 7.4. Обществено Здраве от Медицински Университет - гр. София.

В професионален план, от 2004 г. до момента, е главна медицинска сестра в МБАЛ на Медицински институт на МВР. Участва активно в съсловния живот на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), като в периода 2008 г.-2011 г. е Председател на РС на главните медицински сестри към РК на БАПЗГ.