facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
12.06.2024 13:00
Събития

Публична лекция „Концепцията за монополно положение в българското конкурентно право“

Корпус 1, зала 409Организатор:
департамент „Право“

Лектор:
гл. ас. д-р Емилия Димитрова

Модератор:
доц. Ивайло Стайков, д. н.


Участници:
преподаватели и студенти от департамент „Право“


Законът за защита на конкуренцията съдържа легални определения на понятията „господстващо положение“ и „монополно положение“. Наличието на две отделни легални дефиниции показва, че българският законодател счита монополното и господстващото положение за различни правни явления. Дали разграничаването им е правилно и необходимо с оглед целите на конкурентното право? Въпросът се разглежда в сравнително-правен и исторически аспект.


Лекторът е щатен преподавател в департамент „Право“ в НБУ с изследователски интереси в областта на гражданското право, търговското право, правната защита на конкуренцията и правния режим на вътрешния пазар на ЕС.

 

Публичната лекция е част от процедурата за заемане на академичната длъжност „доцент“ в НБУ.