Събития

books4_678x410_crop_478b24840a
30.01.2018 18:00
Събития

Публична защита на докторска дисертация

Корпус 2, зала 20

Организатор:
департамент „Администрация и управление“

Докторант:
Екатерина Руменова Цветанова, редовен докторант със стипендия в докторска програма „Бизнес администрация“, НБУ, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Социално управление“

Тема на дисертационния труд:
„Адаптиране модела на Altman за оценка на риска от фирмена несъстоятелност за българските условия“

Председател на научното жури:
доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев, Ръководител на департамент „Администрация и управление“

Научно жури:
доц. д-р Иван Костов, НБУ, 3.8 Икономика
доц. д-р Кристиян Стоянов Хаджиев, 3.7 Администрация и управление, НБУ
проф. д-р Емилия Миланова, УНСС, 3.8 Икономика
проф. д-р Митко Димитров, ИМИ на БАН, 3.8 Икономика
проф. д-р Мария Видолова, СУ „Св. Климент Охридски“, 3.8 Икономика

Представяне на първия модел за прогнозиране на риска от несъстоятелност на български компании, базиран само на финансови съотношения и конструиран на база на многомерен дискриминантен анализ.