Събития

archive-books7_678x410_crop_478b24840a
27.02.2019 14:40
Събития

Публична защита на докторска дисертация

Тема на дисертационния труд: „Усъвършенстване на дейността на частните охранителни дружества при кризи“

Библиотека, Семинарна зала

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Област на висше образование: 9. Сигурност и отбрана.
Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Докторант:
Димитър Асенов Асенов

Научна специалност:
Стратегии и политики на сигурност

Научен ръководител:
проф. Георги Василев Бахчеванов, д.н.

Научно жури:
проф. д-р Ненко Георгиев Дойков (председател), НБУ;
проф. д-р Иван Величков Иванов;
доцент д-р Иван Петров Панчев, ВА „Г.С. Раковски“;
доцент д-р Константин Христов Пудин, УНСС;
доцент д-р Йордан Иванов Бакалов, НБУ.