facebook

Събития

dsc-0103_678x410_crop_478b24840a
09.12.2022 14:40
Събития

Теорема на Шпернер за модули над крайни верижни пръстени

В рамките на текущия семинар на департамента

Корпус 2, зала 702Организатор:
департамент „Информатика“


Лектор:
проф. дмн Иван ЛанджевВ този доклад разглеждаме теорема от тип Шпернер за частично нареденото множество от всички модули над краен верижен пръстен. Свободните модули над краен верижен пръстен са от Шпернеров тип и броя на елементите в максимална антиверига е равен на максималното число на Уитни. Конструираме примери на несвободни модули, които не са от Шернеров тип. За модули от тип 211n намираме мощността на максимална антиверига и доказваме, че тя е единствена. В случая на нечетно n тя съдържа елементи с различен ранг.

Научни интереси на проф. Иван Ланджев:
• Теория на кодирането
- оптимални линейни кодове над полета и пръстени
- линейна представимост над верижни пръстени
- самодуални кодове
- радиус на покритие на линейни/нелинейни кодове
- декодиране на линейни кодове
- квадратично-остатъчни кодове
- връзки на кодирането с теория на дизайните и крайните геометрии
• Крайни геометрии
- множества от точки в проективни геометрии над крайни полета (арки, шапки, блокиращи множества и др.)
- проективни геометрии на Йелмслев
- q- и R-аналози на дизайни
• Комбинаторика
- Блок-дизайни с повтарящи се блокове
- симетрични дизайни
- разделими дизайни, трансверзални дизайни, Латински квадрати
- матрици на Адамар, обобщени матрици на Адамар
- разностни множества
- силно регулярни графи, частични геометрии
• Криптография
асиметрична криптография (криптосистеми с публичен ключ)
- криптографски протокол
- схеми за разпределяне на данни