Новини

2_678x410_crop_478b24840a 3_678x410_crop_478b24840a 4_678x410_crop_478b24840a 5_678x410_crop_478b24840a
16.06.2017 12:31
Новини

Гл. ас. д-р Теодора Ризова разказва за глобалното образование и обмена на академични идеи

Преподавателят от департамент „Администрация и управление“ се включи в Еразъм+

Гл. ас. д-р Теодора Ризова, преподавател от департамент „Администрация и управление“, е поредният представител на Нов български университет, който се включи в програма Еразъм+. Европейската програма за образование и обучение се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта. С участието си в нея гл. ас. д-р Ризова продължи инициативата, чиято основна цел е изграждането на стабилни партньорства между образованието и бизнеса. Опитът на Нов български университет показва, че те водят до насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, но също така и до осъществяване на междукултурна комуникация, която пък от своя страна улеснява обмяната на опит.

 

По време на лекционните занимания в Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy д-р Ризова сподели интересни факти за някои от основните си изследователски интереси. Обект на изследванията й са областите на управление на минералните водни ресурси за здравен туризъм, управление на използването на природните ресурси в сферата на туризма, проектиране, функциониране и развитие на рекреационни  туристически комплекси. Тя привлече вниманието на студентите с аргументи, следствие от дългогодишния й опит, практическата й дейност и непрекъснатия стремеж към развитие и модернизация на учебния процес.

 

 

Здравейте, д-р Ризова, как се чувствате след завръщането си от Полша?

 

Много съм удовлетворена от резултатната ми работа от административната ми мобилност в Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,както и от участието ми в Международните отворени врати на науката – международно събитие, в което взеха участие академични представители от 13 университета от Европа.

 

 

Участвахте в Международен форум на науката, по време на който изнесохте доклад за дистанционното обучение в НБУ. Разкажете повече за него.

 

На форума отправих поздравителен адрес от името на департамент „Администрация и управление“ към Ректора на Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, за провеждането му и благодарих за поканата, изпратена от полския университет към НБУ.

 

На международния форум представих доклад на тема: „Иновативни и глобални системи в обучението на висшето образование в НБУ“, който предизвика голям интерес, тъй като показа  предимствата, които предлага на студентите дистанционната форма на обучение.

 

За активното ми участие в международния форум получих от Ректора специален сертификат на Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

 

Представила съм наградите си в Еразъм офиса на НБУ.

 

 

Участвахте в програма Еразъм+, която цели да изгради стабилни международни партньорства за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността в сферата на образованието. Как избрахте университета, в който да преподавате?

 

Специално избрах този университет в Полша, тъй като предлага бакалавърски и магистърски програми за обучение по икономика и управление, подобни на програмите в НБУ, но си поставих за цел да проуча добрите практики в тяхното обучение, както и да се запозная с  техните курсове в магистърската програма по „Бизнес администрация“.

 

 

Кое Ви мотивира да се включите в инициативата, подкрепена от НБУ?

 

Инициативата дава възможност на преподавателите да участват в междукултурен диалог, в който да споделят своите иновативни идеи в науката, които от своя страна ще подобрят, както качеството на научните изследвания, така и качеството на обучение на младите хора.

 

 

Мобилността по програмата се осъществява въз основа на сключени двустранни споразумения между НБУ и университети от почти всички европейски държави. Как международното сътрудничество и съвместните активности се отразяват на дейността на преподавателите след завръщането им в Нов български университет?

 

След проведената административна мобилност се генерираха нови възможности за сътрудничество с Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

 

Осъществих всички предвидени срещи за реализиране на нашето сътрудничество с тях: с Ректор, с двама декани и ръководител на Международна дейност.

 

Получихме покана от страна на полските ни колеги за ежегодно провеждане на съвместна международна конференция в областта на икономиката и управлението.

 

След участието ми във форума бях поканена със споразумение да стана член на редакционната колегия на  научното  им  списание.

 

 

 

За първи път ли се включвате в инициативата за международен обмен на добри практики в преподаването?

 

Тази година осъществих административна мобилност по програма Еразъм+, миналата година бях на преподавателска мобилност във Франция, в гр. Лил.

 

 

Колко дни продължи преподавателската Ви дейност в Полша?

 

В Полша осъществих административна мобилност в рамките на 5 дни. Всеки ден бяха организирани срещи с ръководството на университета и ми бяха представени техните учебни планове и програми.

 

 

Как протече престоят Ви там?

 

Много ползотворна работа по отношение на представяне на програмите в направление „Администрация и управление“ и обсъждане на нови възможности за съвместна научна дейност.

 

 

Какви са впечатленията Ви от студентите? А от академичната общност?

 

Академичната им общност е изключително сплотена, отделните звена работят в екип и всеки служи на идеята на университета за качество на обучението и сериозна изследователска научна дейност.

 

 

Има ли ярък момент, който никога няма да забравите?

 

Никога няма да забравя топлата ми среща с Ръководството на университета през петте дни от престоя ми.

 

Награждаването ми и отправената покана да бъда част от тяхната редакционна колегия на научното им списание.

 

 

Каква е равносметката от пътуването Ви?

 

Удовлетворена съм от административната ми мобилност и съм решена твърдо да спомогна да развием нашето сътрудничество в науката.

 

 

Какво научихте от престоя си в Полша?

 

Научих от престоя си, че трябва да работим в посока сътрудничество с другите университети и да обменяме нови идеи, както и показах пред колегите ми, че НБУ е водещият университет в България с модерни форми на обучение.

 

 

На какво научихте вие студентите там?

 

Студентите проявиха желание да посетят НБУ по Еразъм мобилност.

 

 

Ще се включите ли отново в мобилността с цел преподаване, която предоставя възможност на преподавателите от НБУ да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове?

 

С удоволствие  ще се включа в бъдещи мобилности по Еразъм+.

 

 

До какво все още не са се докоснали колегите Ви, които не са успели да се включат в международния обмен ЕРАЗЪМ+?

 

До глобалното образование и обмен на академични идеи.