facebook

Новини

20230626-100425_678x410_crop_478b24840a
27.06.2023 13:50
Новини

Магистри по право получиха ценен опит през решаването на реални казуси в Софийски административен съд

На 26 юни 2023 г. студенти от трети курс на магистърска програма „Право“ посетиха Административен съд – София – град в рамките на извънаудиторно занятие по курс LAWN613 Стаж в съд. С това организирано посещение приключи двуседмичният им стаж в съдебната институция. Те решаваха казуси, съставени от съдия Ралица Романова (заместник-председател на Трето отделение), съдия Ирина Кюртева (заместник-председател на Първо отделение), съдия Зорница Дойчинова (заместник-председател на Второ отделение) и съдия Деница Митрова. Обучението се проведе в зала № 6 на съда.

 

 

Първият казус беше посветен на прекратяването на договора за военна служба на държавен служител във военно формирование на основание дисциплинарно уволнение,  заради употреба на алкохол по време на изпълнение на служебните задължения, на основание Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Устава на войсковата служба на Въоръжените сили на Република България. Въпросите бяха свързани с процесуалните действия след подаване на жалба от уволнения гражданин пред административния съд и последвалите я процесуални действия пред първата инстанция.

 

 

Вторият казус се отнасяше до уведомяване при премахването на незаконен строеж (гаражна клетка) по Закона за устройството на територията и възможната правна защита на адресата на индивидуалния административен акт.

 

 

Третият казус беше свързан с възобновяване на административнонаказателното производство на основание Закона за административните нарушения и наказания във връзка с издадени наказателни постановления на основание Кодекса на труда и Закона за безопасните и здравословни условия на труд. Тук акцентът беше поставен върху необходимите доказателства за възобновяване на производството и процесуалния ред за развитие на административнонаказателния процес по трите случая.

 

 

Студентите задаваха множество допълнителни въпроси по повод организацията на работа на АССГ и получиха компетентни отговори от съдиите и представителите на администрацията.