Новини

img-20170511-091722_678x410_crop_478b24840a img-20170509-143632_678x410_crop_478b24840a img-20170508-121720_678x410_crop_478b24840a img-20170508-121052_678x410_crop_478b24840a img-20170508-121009_678x410_crop_478b24840a img-20170508-121000_678x410_crop_478b24840a
14.06.2017 11:00
Новини

„Обогатяването от преподавателската мобилност служи за основа и за по-качествено изпълнение на ежедневните задължения като преподаватели и изследователи в Нов български университет“

Гл. ас. д-р Мариана Димитрова разказва за участието си в програма Еразъм+

Гл. ас. д-р Мариана Димитрова, преподавател от департамент „Администрация и управление“, наскоро се завърна от Германия. Заредена с положителни емоции, заключения и планове за развитие на преподавателската си дейност, тя с удоволствие разказа за престоя си в Ludwigshafen University of Applied Sciences, Германия.

 

Не скри радостта си от факта, че е имала възможността да натрупа опит по посока на основните си изследователски интереси, които са в областите на публичната администрация, човешките ресурси, пазара на труда. Сподели, че е заинтригувала студентите с вижданията си за равните възможности, политиките в областта на човешките ресурси в държавната администрация, политиките за намаляване на безработицата и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Гл. ас. д-р Димитрова акцентира върху факта, че е „необходимо акцентът върху качеството на образованието, което се предоставя на студентите, действително да бъде подплатен с професионализъм и участие в лекциите на преподаватели, които имат досег с реалната икономика.“

 

 

 

 

Здравейте, д-р Димитрова, как се чувствате след завръщането си от Германия?

 

Все още съм под въздействие на скорошните ми впечатления от преподавателската ми мобилност, а за това спомага и интересът на студентите и моите колеги.

 

 

Участвахте в програма Еразъм+, която цели да изгради стабилни международни партньорства за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността в сферата на образованието. Как избрахте университета, в който да преподавате?

 

При избора ми на университет за осъществяване на моята преподавателска мобилност по програма Еразъм + се водех основно от качеството на преподаването и научните изследвания в съответния университет. Унивърситетът по приложни науки Лудвигсхафен се намира недалече от Хайделберг и е повлиян от най-добрите немски академични традиции в тази насока.  Конкретният ми интерес към Университета по приложни науки Лудвигсхафен, в град Лудвигсхафен, Германия, беше провокиран от възможността да преподавам лекции в областта, в която преподавам в Нов български университет – а именно по управление на човешките ресурси.

 

 

Кое Ви мотивира да се включите в инициативата, подкрепена от НБУ?

 

Най-вече желанието за обмяна на опит с немските колеги и споделянето на постиженията на нашия университет, който мога с увереност да твърдя, че един от най-модерните и най-добрият в страната.

 

 

Мобилността по програмата се осъществява въз основа на сключени двустранни споразумения между НБУ и университети от почти всички европейски държави. Как международното сътрудничество и съвместните активности се отразяват на дейността на преподавателите след завръщането им в Нов български университет?

 

След завръщането ми в Нов български университет имах възможността да представя постигнатото по време на Еразъм + мобилността ми пред колегите от департамент „Администрация и управление“ по време на постоянно действащия ни семинар.

 

 

За първи път ли се включвате в инициативата за международен обмен на добри практики в преподаването?

 

По програма Еразъм + - да, но в професионалната ми практика съм имала възможност да осъществявам и други професионални контакти с преподаватели от редица европейски университети.

 

 

Колко дни продължи преподавателската Ви дейност в Германия?

 

Съгласно регламента на програма Еразъм + общата продължителност на мобилността е 7 дни, но работните дни, предвидени за лекции са пет.

 

 

Как протече престоят Ви там?

 

Много ползотворно, колкото клиширано и да изглежда тази фраза. Колегите в университета ми оказаха пълно съдействие, като същевременно беше упражнен стриктен контрол върху качеството на изнесените от мен лекции. В часовете ми присъстваха преподаватели -представители на департамента, пред чиито студенти преподавах. Необходимо е да отбележа, че студентите бяха с много добра езикова подготовка на английски език, задаваха въпроси и проявяваха интерес не само към тематиката на лекциите ми, но и към изнесената от мен информация за студентска мобилност в нашия университет.

 

 

Кои бяха основните теми на лекциите Ви?

 

 

Тъй като аз съм икономист по образование, а и докторската ми степен е в професионално направление 3.8 „Икономика“, лекциите ми бяха фокусирани преди всичко върху проблематиката на пазара на труда, управлението на човешките ресурси и междукултурните различия между България и Германия в тази насока. По време на лекциите си разгледах казус за върхово управление на човешките ресурси в България. Отделна моя лекция беше посветена конкретно на възможностите за академичен и студенски обмен в Нов български университет.

 

 

Какви са впечатленията Ви от студентите? А от академичната общност?

 

Както вече посочих, студентите са на едно изключително високо ниво, а няма как и да е иначе, когато става дума за университет, попадащ в своебразния образователен клъстър на Хайделберг. По отношение на представителите на академичната общност бях частично улеснена и от факта, че владея немски език, което ми помагаше при комуникациите. Разбира се, след всяка моя лекция, присъстващият по време на нея преподавател, даваше обратна връзка на местния Еразъм офис за качеството на изнесените от мен лекции. На някой това може да звучи твърде стриктно, но един подобен дисциплиниращ подход по-скоро помага в мултикултурна и силно динамична академична среда.

 

 

Има ли ярък момент, който никога няма да забравите?

 

Прието е от страна на студентите, когато одобряват дадена част от лекцията на преподавателя да почукват с ръка по масите.

 

 

Каква е равносметката от пътуването Ви?

 

Изпълнен договорен ангажимент по програма Еразъм + за преподавателска мобилност, изнесени 8 часа лекции на английски език, представяне и популяризиране на дейността на Нов български университет. Установени контакти с преподаватели, които работят в сходна предметна и научноизследователска област в Германия, така и други страни в Европа.

 

 

Какво научихте от престоя си в Германия?

 

Необходимо е акцентът върху качеството на образованието, което се предоставя на студентите действително да бъде подплатен с професионализъм и участие в лекциите на преподаватели, които имат досег с реалната икономика.  

 

 

На какво научихте Вие студентите там?

 

 

Най-важният урок, който студентите получиха бе, че управлението и развитието на човешкия капитал е безспорният двигател на съвременната икономика и че конкурентните предимства за фирмите се основават основно и най-вече върху качествата и представянето на човешките ресурси. Студентите ми бяха впечатлени и от някои по-специфични практики в българското управление на човешките ресурси.

 

 

Ще се включите ли отново в мобилността с цел преподаване, която предоставя възможност на преподавателите от НБУ да гостуват в европейски университети за изнасяне на кратки лекционни курсове?

 

 

Да, стига да имам тази възможност и времеви ресурс.

 

 

До какво все още не са се докоснали колегите Ви, които не са успели да се включат в международния обмен ЕРАЗЪМ+?

 

Възможността за осъществяване на преподавателска мобилност по програма Еразъм + позволява на един университетски преподавател да си свери часовника и да се докосне до една различна академична обстановка. Именно обогатяването в духовен план от преподавателската мобилност може да послужи за основа и за по-качествено изпълнение на ежедневните задължения като преподаватели и изследователи в Нов български университет.