facebook

Новини

guess_678x410_crop_478b24840a
09.11.2022 13:41
Новини

Стартира работата по Десетото издание на GUESSS, НБУ отново е национален координатор за България

НБУ e партньор на Университетите на Берн и на Сен Гален (Швейцария) като национален координатор за България в изследването на студентското предприемачество на глобално равнище (GUESSS).

България и НБУ участваха за първи път в Деветото издание (Издание 2021) на глобалното университетско изследване на предприемаческите нагласи и предприемаческите активности, което се провежда от 2003 г. В него взеха участие 58 държави и общо 267 000 студенти-респонденти. НБУ изгради мрежа от университети-партньори за провеждане на проучването у нас, сред които СУ „Свети Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство, Русенския университет „Ангел Кънчев“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов и Бургаския свободен университет, като набра общо 717 валидни студентски анкети. Резултатите от проучването са систематизирани в Националния доклад за България, публикуван на страницата на Проекта GUESSS:  https://www.guesssurvey.org/publications/publications/national-reports.html.

 

Амбицията на НБУ за Издание 2023 е да разшири националното партньорство с университетите, като покани всички университети в България да се включат в изследването. Наред с това ще работи за привличането на по-голяма подкрепа от бизнеса, с която да насърчи участието на българските студенти в проучването.

Проектът е по инициатива на Департамент „Администрация и управление“ на НБУ и е подкрепен от Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ. Координатор за България е преподавателят и изследовател по предприемачество гл. ас. д-р Юлиана Хаджичонева от  Департамент „Администрация и управление“ на НБУ.

За повече информация: jhadjitchoneva@nbu.bg.

 

 

N E W S

 

Work has started on the GUESSS 10th Edition,

NBU is again the national coordinator for Bulgaria

 

NBU is a partner of the Universities of Bern and Saint Gallen (Switzerland) as a national coordinator for Bulgaria in the Global Students’ Entrepreneurship Study (GUESSS). 
Bulgaria and NBU participated for the first time in the Ninth Edition (Edition 2021) of the Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey, which has been conducted since 2003. It involved 58 countries and a total of 267,000 students’ respondents.
NBU has built a network of partner universities to conduct the survey, including Sofia University “St. Kliment Ohridski”, University of National and World Economy, University of Ruse “Angel Kanchev”, Plovdiv University “Paisii Hilendarski” and D. A. Tsenov Academy of Economics in Svishtov, and Burgas Free University, gathering a total of 717 valid students’ surveys. The results of the survey in Bulgaria are systematized in the National Report for Bulgaria, published on the GUESSS Project website: https://www.guesssurvey.org/publications/publications/national-reports.html.  

NBU’s ambition for Edition 2023 is to expand the national partnership with universities by inviting all universities in Bulgaria to join the study. Alongside this, it will work to attract greater support from business to encourage Bulgarian students to participate in the study.

The project is initiated by the NBU Department of Administration and Management and supported by the Central Fund for Strategic Development of the NBU Board of Trustees. The coordinator for Bulgaria is the Senior assist. prof. and researcher in entrepreneurship Dr Juliana Hadjitchoneva from the NBU Department of Administration and Management.

For more information: jhadjitchoneva@nbu.bg and https://www.guesssurvey.org/.