facebook

Актуално

moeto-budeshte_678x410_crop_478b24840a
22.05.2020 12:57
Актуално в НБУ

Студенти пишат проекти в кампанията „Моята професия – моето бъдеще”

Бъдещето на страната е в ръцете на младите и инициативни българи. Ежегодно университетите дипломират хиляди висшисти, а въпреки това, фирмите изнемогват в търсенето на качествени кадри. Недостигът на специалисти у нас води до постепенното отпадане на България от конкуренцията за нови капиталовложения на световния пазар.

С идеята да помогне на родния бизнес в търсенето на квалифицирани служители и да съдейства в изграждането на тясна връзка между учебните заведения и предприемачите,  Порталът на българските общини KМЕТА.bg организира национална кампания „Моята професия – моето бъдеще”. С мащабната инициатива КМЕТА.bg ще подпомогне развитието на българския бизнес и ще даде рамо на талантливите млади специалисти да бъдат открити от най-подходящия за тях работодател.

Инициативата стартира на 11 май 2020 г. в партньорство с 29  утвърдени български  университета, 9 големи компании, а патрон е Министерството на труда и социалната политика.

От 11 май до 14 юни 2020 г. включително всички желаещи студенти могат да подадат своята кандидатура, като се регистрират и изпратят своя иновативен проект по избрана тема на специално създадена платформа.

Всеки участник може да изпраща до 1 /един/ свой авторски проект по конкретно зададена тема/направление, съгласно приложения към тези правила списък, в избрана професионална област, като изрично трябва да се посочи за коя компания е разработен проектът.

Компетентно жури, представено от компаниите – партньори на инициативата, ще определи наградените участници в националната кампания. Всяка от представените фирми има право да избере само един победител по темата, която е анонсирал, който ще получи парична награда в размер на 2000 /две хиляди/ лева, както и възможност за кариерно развитие в съответната компания (по преценка на компанията).


Теми за проекти:

Пощенска банка
Бъдещето обича смелите: Провокирай го с твоята идея за дигитален банков продукт от ново поколение

Виваком
Pay by Vivacom – изготвяне на комуникационна стратегия как приложението да бъде  популяризирано сред студентите и да го използват в ежедневието си

Аурубис България
Нисковъглеродна енергия за енергоемко производство. Предложете възможности.
(Още информация за темата – четете ТУК)


Нова Броудкастинг Груп
Цялостна стратегия за развитие и популяризиране на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп – „ПРОМЯНАТА".


Филип Морис България
Стратегия за провеждане на информационна кампания за намаляване на замърсяването с цигарени филтри на околната среда и концепция за прилагането ѝ чрез публично-частни партньорства с общините в България.

(Още информация за темата – четете ТУК)

Джи Пи Груп
Строителството през 21 век - инфраструктурното бъдеще на България. Плюсовете и минусите в строителството на магистрали.


TheMayor.EU
Иновативни техники и инструменти при комуникирането на местни политики: Надграждаме заедно платформата TheMayor.EU.


ДП „Ръководство на въздушното движение“
Бъдещето на автоматизираните системи за управление на въздушното движение. Приложение на изкуствен интелект. Възможности за дистанционна работа на Ръководителите на полети извън центровете за обслужване на въздушното движение.


Риск Електроник
Дигитализацията на работното място: Как различните сектори на икономиката могат да внедрят новите технологии - напълно или частично? Къде има възможност за дистанционна работа чрез платформи, офис в облака, автоматизация, използване на AI и други? В кои сектори ще се наложи цялостна промяна на бизнес модела, за да се адаптират към дигиталната реалност?

 

Университети – партньори на кампанията „Моята професия – моето бъдеще”:

СУ „Св. Климент  Охридски”
Университет за национално и световно стопанство – София
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Технически университет – София
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
МГУ „Св. Иван Рилски” – София
Висше училище по застраховане и финанси – София
Висше строително училище „Любен Каравелов” – София
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”  - София
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
Лесотехнически университет – София
Нов български университет – София
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Аграрен университет -  Пловдив
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Икономически университет -  Варна
Технически университет – Варна
Висше училище по мениджмънт  - Варна
Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас
Бургаски свободен университет
Тракийски университет – Стара Загора
Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов
Американски университет в България – Благоевград
ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград
Технически университет – Габрово
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
Русенски университет „Ангел Кънчев”


Всеки кандидат сам качва проекта си на специално създадената платформа – ТУК, като трябва да попълни всички полета, да приложи проекта си, нужните декларации, както и да се съгласи с Общите условия на кампанията „Моята професия – моето бъдеще”.

Всяка компания, партньор на инициативата, има достъп само до проектите, адресирани до нея.

В кампанията могат да кандидатстват и студенти от други университети по общите условия на „Моята професия – моето бъдеще”.

 

Общи условия на кампанията „Моята професия – моето бъдеще” 2020 г.

I. Статут на кампанията:
Организатор: Бранд Медия България ЕООД, издател на вестник КМЕТА.бг и Порталът на българските общини www.kmeta.bg

II. Общи условия на кампанията:
Кампанията има конкурсен характер и е насочена към активни студенти, учащи във висши учебни заведения в България. Целта е стимулиране на творческия потенциал и изява на бъдещите млади специалисти по конкретни професионални теми, което ще им позволи да демонстрират креативност, индивидуалност и оригинални новаторски идеи.


На победителите или най-изявените участници ще бъде предоставена възможност за кариерно развитие в някои от най-успешните компании на българския пазар – партньори на инициативата.  Всяка компания – партньор на инициативата, решава индивидуално дали да предостави възможност за стаж и кариерно развитие.

 

III. Мото на кампанията
Инициативата се провежда под мотото „Моята професия – моето бъдеще“.


IV. Правила за участие:
Право на участие имат студенти, навършили 18-годишна възраст, с активни студентски права.

Участието в конкурса е индивидуално и доброволно. Всеки участник може да изпраща до 1 /един/ свой авторски проект по конкретно зададена тема/направление, съгласно приложения към тези правила списък, в избрана професионална област, като изрично трябва да се посочи за коя компания е разработен проектът.

Всеки кандидат може да участва с повече от един проект, но само ако са по различни теми/направления. Формата на проекта/произведението може да бъде в писмен вид, видео представяне, апликация /приложение/ или по друг подходящ начин, който да позволява неговото презентиране.

С участието си в този конкурс участниците /кандидатите/ изрично се съгласяват, че техните имена, наименования на проектите и/или резюмета на същите, адреси, снимки или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни произведения, видео клипове и/или други информационни и медийни материали от организатора и/или компанията, посочена в заявлението от кандидата, за което последните не дължат заплащане и/или възнаграждение на кандидата за това използване, както за целите на конкурса, така и за оповестяването им в информационни материали и/или в други публични активности, насочени към кариерното развитие и статута на младите специалисти в страната, без да е необходимо съгласието на кандидатите, създатели на проектите.

Организаторът и/или компаниите, посочени в заявленията от кандидатите, имат право едностранно да променят или допълват тези правила, като промените влизат в сила от момента на публикуването им на страницата на портала на българските общини www.kmeta.bg.

Организаторът на кампанията и/или компаниите, посочени в заявленията от кандидатите, имат право да прекратят конкурса, в случай че се установи нарушение или злоупотреба с правилата, както и в случай на извънредни или на непредвидени обстоятелства. Организаторът и/или компаниите, посочени в заявленията от кандидатите, не носят отговорност за вреди при евентуално прекратяване на кампанията.


Участниците подават проектите си с придружително заявление, в което посочват и прилагат:

  • Трите имена на кандидата и неговата възраст;
  • Име на университета, в който учи кандидатът/автор;
  • Заглавие на проекта, точно изписване на темата/направлението, в което е разработен проектът, съгласно приложения списък, както и името на компанията, за която кандидатът подава своя проект;
  • Контакт за връзка с кандидата – електронна поща и телефон;

 

 

 

Декларация, придружаваща всеки проект, с която декларират, че приемат правилата за участие в конкурса, че участват в конкурса най-много с един проект по дадена тема /направление/, както и че представеният проект/и, неговите елементи/части, приложения и други са резултат единствено на личното им творчество и към него няма авторски или други претенции на трети лица; (Изтеглете декларацията ТУК)


Съгласие с тези Общи условия, чрез Платформата за участие;

Декларация – съгласие, за доброволно предоставяне на лични данни, в съответствие с действащото национално и европейско законодателство. (Изтеглете декларацията ТУК).

8. С подаването на проекта участниците декларират, че са създали проекта за участието си в конкурса, че проектът не е изготвен въз основа на поръчка на трети лица, както и че не е изготвен в изпълнение на трудови задължения на кандидата и че същият проект е предназначен за евентуално използване от посочената в заявлението компания.

9. Организаторът на кампанията и/или компанията, посочена в заявлението от спечелилия кандидат, има правото да използва произведението на кандидата и/или наградения проект, изцяло и/или в отделни негови части, до изтичането на срока на закрила, без разрешение на автора и без заплащане на допълнително възнаграждение, както за нуждите, за които то е поръчано, така и по всеки друг начин, в това число като го включва в заявки за регистрация на дизайни, полезни модели или в други произведения и обекти на интелектуална собственост и като го променя.

10. С приемането на тези правила, авторът прехвърля на организатора на кампанията и/или на компанията, посочена в заявлението от спечелилия кандидат, следните свои неимуществени авторски права:

10. 1. правото да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това;

10. 2. правото да иска запазване на целостта на произведението и да се противопоставя на всякакви промени в него, както и на всяко друго действие, което би могло да наруши законните му интереси или личното му достойнство;

10. 3. правото да променя произведението си;

10. 4. правото на достъп до оригинала на произведението; и

10. 5. правото да спре използването на произведението поради промени в убежденията си.

11. Кандидатурите се подават чрез апликационна форма, достъпна през Портала на българските общини www.kmeta.bg в периода 11 май – 14 юни 2020 г. За допълнителни въпроси, кандидатите могат да се обръщат към организатора на e-mail адрес  my_job@kmeta.bg.

V. Етапи на кампанията:

Май 2020 г.: Анонсиране на инициативата на www.kmeta.bg и в информационните канали на университетите - партньори на кампанията, както и чрез медийните партньори на кампанията – Агенция „Фокус”, икономическия портал Economic.bg и др.

11 май – 14 юни 2020 г.: Период  за събиране на студентски кандидатури по съответните теми, зададени от партньорите на кампанията

15 – 30 юни  2020 г.: Оценяване на проектите от страна на жури, съставено от представители на спонсорите

Юли 2020 г.: Представяне на победителите в кампанията и техните печеливши проекти на официална церемония в София.

VI. Награди:

Компетентно жури, представено от компаниите – партньори на инициативата, ще определи наградените участници в националната кампания. Всяка от представените фирми има право да избере само един победител по темата, която е възложил /анонсирал/, който ще получи парична награда в размер на 2000 /две хиляди/ лева, както и възможност за кариерно развитие в съответната компания (по преценка на компанията). Решенията на журито се вземат с обикновено мнозинство.

С участието си в този конкурс, компаниите – партньори на инициативата и организатора на кампанията, поръчители и/или възложители на темите /направленията/, приложени към настоящите правила, изрично се съгласяват и декларират, че в случай, че е налице интерес от някоя от компаниите към проект, в цялост и/или в отделна негова част, който не е спечелил награда в конкурса, няма право да го използва за търговски цели, без изричното съгласие на автора/кандидата. С участието си в този конкурс и/или с приемането на настоящите правила,  компаниите – партньори на инициативата и организаторът на конкурса, освобождават изцяло последния от отговорност по отношение на всякакви евентуални претенции от страна на кандидатите в кампанията, включително и за претенции относно нарушени авторски права, злоупотреби с нерегламентирано използване на проектите на кандидатите в цялост и/или в отделни техни части и други. (Изтеглете декларацията ТУК)

VII. Други условия:

Организаторът може да променя условията на регламента при наличие на форсмажор или непреодолими обстоятелства, непозволяващи нормалното протичане на кампанията.

Организаторът на кампанията и/или компаниите, посочени в заявленията от кандидатите, запазват правото си да използват участвалите проекти /наименование, резюме, тема, идеи и други/ както за целите на кампанията, така и за други, последващи информационни материали и/или други публични активности, насочени към кариерното развитие и статута на младите специалисти в страната, без изричното съгласие на кандидата - създател на проекта и без ограничение във времето.

Всички кандидати, които участват в кампанията, се съгласяват и декларират, че нямат и няма да предявяват никакви претенции към организатора на кампанията и/или към компаниите, посочени в заявленията от кандидатите, нито имуществени, нито неимуществени, относно използването на проектите, създадени и/или изпратени по време на кампанията – както по отделни части на проектите, така и в тяхната цялост.

Всички кандидати, които участват в конкурса с проекти по зададените предварително теми, го правят доброволно и се съгласяват с регламента на кампанията.

VIII. Защита на личните данни

Всички лични данни, съдържащи се в заявлението за кандидатстване и/или в проекта на кандидата, са предоставени доброволно от последния и се обработват от организатора на кампанията и/или компаниите, посочени в заявленията от кандидатите в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.  и/или националното законодателство за защита на данните.