Събития

europ_678x410_crop_478b24840a
02.06.2017 11:30
Събития

Финансови инструменти за реализиране на политиките на Европейския съюз - „Актуални аспекти на интелигентната специализация и финансирането на иновации с европейски и национални средства“

Цикъл от тематични семинари

Корпус 1, зала 411

Организатори:
департамент „Право“
Център за кариерно развитие и обучителни ресурси в НБУ

Лектор:
г-жа Лейла Радованова

Модератори:
гл. ас. д-р Деница Топчийска и ас. д-р Гинка Симеонова

Участници:
проф. д-р Благой Видин, проф. д-р Екатерина Михайлова, гл. ас. д-р Деница Топчийска, ас. д-р Гинка Симеонова и други преподаватели, студенти и алумни от НБУ. От страна на ЦКРОР участие ще вземат г-жа Ирена Павлова и г-н Михаил Михайлов.

Програмният период 2014-2020 въвежда нови правила за финансово управление на европейските структурни и инвестиционни фондове, като инструменти за реализиране на политиките на ЕС. Поради тази причина, настоящият проект (цикъл от семинари) цели да задълбочи анализа на действащото законодателство в съответната област, да бъдат обсъдени проблемите в практиката на публичните институции, да се разгледа практиката на националните съдилища, в т. ч. и на Съда на ЕС. Проектът се стреми към съчетаване на научен и практически опит, за да се създадат предпоставки за постигане на по-добър синхрон при решаване на поставени задачи и постигане на конкретни резултати в изследваната област.

Семинарите ще дадат възможност за диалог между преподаватели и студенти от НБУ и други университети, както и представители на публичните институции и съдилищата, ангажирани в тази сфера.

В резултат на проекта ще стартира междуинституционален диалог, който ще открои НБУ сред другите висши училища в България.

Г-жа Лейла Радованова - Министерство на икономиката, Главен експерт в Отдел „Иновации и предприемачество“, Дирекция „Икономически политики за насърчаване“, Министерство на икономиката

Специализация:
Участие в разработването на основни национални стратегически документи: Иновационна стратегия за интелигентна специализация и Национална програма за развитие - България 2020
Участие в Пилотен проект на Съвместния изследователски център с подкрепата на Европейския парламент по интелигентна специализация на Източна Македония и Тракия и
Проект „Изоставащи региони на ЕС“

Организатор на съвместна конференция: Европейска комисия, Министерство на икономиката и Министерство на образованието и науката;
Представител за България в Платформата за интелигентна специализация към ЕК;
Представител в Групата на високо ниво на международна Асоциация Еврика;
Докторантура по икономика в областта на интелигентната специализация и финансиране на иновациите към Висше училище за застраховане и финанси;
Експерт в столицата по Българското председателство на ЕС – 2018 г.