Събития

books1_678x410_crop_478b24840a
16.03.2018 09:00
Събития

Международна научна конференция „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“

Корпус 1, 310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ и зала 305

Организатори:
департамент „Национална и международна сигурност“
War Studies University, Warsaw – National Security Faculty


Водещи:
проф. д-р Николай Радулов, проф. д-р Христо Георгиев

Участници:
преподаватели от НБУ и от други български и чужди университети, студенти, лектори от правителствени и неправителствени организации, научни институции


Научен комитет
Председател:
проф. д-р Николай Радулов – Ръководител на департамент
„Национална и международна сигурност“

Научен секретар:
проф. д-р Ненко Дойков

Членове: Prof. Ryszard SZPYRA, доц. д-р Юлияна Каракънева, COL Bogdan GRENDA, Assoc.Prof., LTC Andrzej SOBON, PhD

Организационен комитет
Председател:
проф. д-р Николай Радулов – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Членове:
проф. д-р Ненко Дойков, доц. д-р Юлияна Каракънева, Дафинка Сидова, Михаел Димитров, LTC Pawel MAJDAN,
PhD, Dr Anna MROZ-JAGIELLO

Технически секретар:
инж. Анна Григорова


Тематични направления

Панел 1:
Хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност
• Ръководител: проф. д-р Николай Радулов

Панел 2:
Асиметрични заплахи и влиянието им върху националната сигурност
• Ръководител: проф. д-р Ненко Дойков

 

Асиметричните заплахи получиха нов прочит в резултат от събитията в Близкия Изток, мигрантските потоци, опитите за мултикултурално съвместно съществуване в ЕС, провалите на специалните служби по отношение на предотвратяване и пресичане на индивидуални терористични актове и опити за осъществяване на такива.

Хибридните войни, като продължение на пропагандното противостояние на двете полюсни системи от преди падане на желязната завеса, придобиха нова специфика, продължавайки и подържайки техники и традиции на пропаганда, дезинформация, медийна обработка и натиск. Фалшивите новини се превърнаха в ежедневие, като начин на поднасяне на информация в полза на политически групи и лица, а обвинението във фабрикуване и поднасяне на фалшиви новини зае и двата полюса на информираност и дезинформираност.

Идеологическата диверсия от близкото минало умело се трансформира в ловко прокарвана пропаганда, разпространявана чрез традиционните канали на разпространение и чрез високо технологичните достижения довели до многообразие на социални мрежи. Концентрацията на медии доведе до монопол в поднасянето на информация, а от там и в информационен и психологически натиск по отношение на гражданите и гражданското общество.

За да се преодеолеят възможностите за манипулиране на гражданите и подменяне на демократичните практики, феномените на хибридните войни и асиметричните заплахи се нуждаят от внимателно проучване и анализ, за да бъдат изработени конкретни решения за противодействие.

Като утвърден университет в сферата на сигурността, НБУ повече от десет години се опитва да поставя чрез позициите и мероприятията на ДНМС за обсъждане различни жизнено важни теми касаещи националната и международна сигурност.

Предложената тематика „Асиметрични заплахи, хибридни войни и влиянието им върху националната сигурност“, се разисква в обучителните програми на Департамент „Национална и международна сигурност“ и ще бъде градивно да бъде дискутирана на поредната конференция с цел да се представят различните гледни точки по проблеми, които стават все по-актуални. Тя има потенциал да даде значим принос за целите на НБУ да развива изследователска дейност и да популяризира програмите на университета в областта на сигурността. Ще допринесе и в друга приоритетна насока, а именно развитие на учебните програми по национална и международна сигурност, чрез споделяне на опит с национални и международни научни и изследователски институти ангажирани с тематиката и проучванията на сигурността.

Предвид това, в рамките на конференцията ще даде предимство на свободен обмен на мнения, концепции и идеи, създаващи предпоставки за ценни практически решения и теоретически приноси.

Български и чужди участници. Ще участват преподаватели от ВСУ, НВУ, НВ Академия, ВУСИ,Великотърновския университет, ЮЗУ, УНСС и др. Тадиционно участват служители на КСНС и Съвeта по НС към МС.
Държавен военен университет – Варшава, Скопския университет, Белградския университет и др.