facebook

Събития

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
11.05.2023 16:20
Събития

Общоуниверситетски семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Онлайн

Meeting ID: 850 6221 6233

Passcode: 904091
Организатор:
Проф. Мони Алмалех, д.н., департамент „Нова българистика“Теми:

„Пренебрегнатото писане и образователните компетентности“ 

  • Високорискова ли е тенденцията да се пренебрегва писането на ръка? За някои практики от САЩ, Европа и България
  • Краснописът и калиграфията като пътеки на въображението и иновативността. За някои практики от Изтока

Лектор: проф. Йорданка Захариева, д.н. – УниБИТ

 

 

„Образователната система в епохата на новата (нов вид) комуникация“

  •  Компетентностно ориентираното образование
  • Специалисти хора vs специалисти ботове
  • Изкуственият интелект и образованието

Лектор: доц. д-р Анна Лозева – УниБИТ

 

 

Дискутанти:
проф. Мони Алмалех, д.н. и участнците в семинара


Участници:
преподаватели от различни департаменти дискутират аспекти на проблема „четене с разбиране“


Проф. Йорданка Захариева, д.н., е преподавател в Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

1986 – ОКС „магистър“, СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Славянска филология“

1988 – 2005: Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин” – БАН, Секция „Съвременен български език“

1996 – д-р по филология, 05.04.17 (Български език), ВАК

2005 – доцент по общо и сравнително езикознание, социолингвистика и културна антропология (05.04.11) (2005- 2015), ВАК

2011 – доктор на науките

2007-2012 – доцент в Тракийския университет, гр. Одрин, Турция и съосновател на катедрата по български език там

2015 – професор (Професионално направление 3.5. Обществени комуникации информационни науки), УниБИТ

 

Автор е на 23 книги: монографии, учебници, помагала, сред които „Явното и скритото в думите за дрехи през Българското възраждане“ (2005), „Промени в (по)знанието у възрожденския българин“ (2010), на над 150 научни статии, съобщения и др. (вж. https://unibit.academia.edu/YordankaZaharieva).

Последната книга, „Посланието от ебру: концептуализиране на комуникацията“. София: „Авангард Прима“, 2022, е в съавторство с Рафие Демирова и е посветена на разбирането на комуникацията в източния свят.

 

 

Доц. д-р Анна Лозева е преподавател в Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

2010 – ОКС „бакалавър“, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Руска филология“

2012 – ОКС „магистър“, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Реторика“

2016 – ОКС „доктор“ по професионално направление 2.3. Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката – Реторика в публичната комуникация).

2013 – асистент в УниБИТ

2017 – главен асистент в УниБИТ 

2023 – „доцент“ по професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки“ (Езикова култура и информационно-комуникационни модели в езика) към катедра „Обществени комуникации“, УниБИТ.

 

Научните ѝ интереси са насочени към съвременната езикова ситуация и факторите, които я променят, засилени от масовизирането и усъвършенстването на информационно-комуникационните технологии. В трудовете си анализира говоренето на българските парламентаристи и езикът в медиите.