Събития

water-reflections_678x410_crop_478b24840a
15.03.2018 18:30
Събития

Основни принципи в работата на групата/Peculiar Works Project (New York)

Проект „Водата: Рефлекции“

Различни локации в НБУ

Организатор:
Университетски театър НБУ

Водещи:
Barry Rowell, Katherine Porter, Tim Cusack

Модератор:
доц. Възкресия Вихърова

Артистични ръководители на театралните откъси:
Благой Бойчев, Георги Маглов , Дария Митушева, Ивелина Стоянова, Калина Терзийска, Констанца Гецова, Красимира Дуковска, София Линардис и Мирослава Захова

Целта на проекта е да създаде условия за колаборативна артистична работа между творците, насърчаване режисьорите да работят с писатели на оригинални сценарии, вместо да адаптират вече написаните материали.

Екипи или соло изпълнители от студенти-актьори, режисьори, танцьори, сценични дизайнери, пърформъри, ще създадат и изпълнят кратки проекти, част от едно по-голямо събитие, което ще заведе публиката на София на различни места в кампуса на НБУ.

Между 5-и и 15-и март 2018 г. в Нов български университет ще работи проектът „Водата: Рефлексии“ – театрална разходка. За оживяване на представите за водата, в нейната абсолютна необхватност, ще се погрижат вече познатите на българската театрална публика Катрин Портър и Бари Роуел (артистични директори на „Peculiar Works Project“ Ню Йорк). За първи път в България за проекта идва и техният колега-драматургът Тим Кюсак (Askew productions). Инициативата, ръководена от американския екип и доц. Възкресия Вихърова (режисьор и директор на Университетски театър НБУ), събира млади театрали, които ще пресъздадат рефлексиите на водата с участието на публиката и нейното движение в пространството. Публичното представяне на резултатите ще бъде на 15 март 2018 от 18:30 ч.

Проектът е вдъхновен от историята и настоящата съдба на минералната баня в Овча Купел. Зад руините на сградата застават метафорите за отминаващото време, движението на водата, изоставените пространства, мечти и планове, както и общественото отношение към историята и традицията. Всеки зрител, преминаващ по пътя на водата и нейните рефлексии, ще добави и своя собствен отпечатък с движението сред театралните отражения.

Движението е „форма на съществуване на материята, която е в непрекъснат процес на развитие“. Философията на развитие на българо-американската колаборация в областта на променадния театър започва на Международния театрален фестивал Варненско лято 2014 с „Представи за Америка“ - театрална разходка из американския авангард, като се пренася и адаптира в Нов български университет през 2016, за да се превърне две години по-късно във „Водата: Рефлексии“ 2018. През март екипът подготвя третата у нас театрална разходка, като се фокусира над отражения на водата и завихрянето на нови пътешественици.

Зрителят е поканен към движение сред рефлексиите на театралната молекула на H20 на 15-и март от 18:30 ч. в Нов български университет. Специално за представянето ще бъде осигурен транспорт от центъра на София (пл. Руски паметник) в 17.30 ч. до НБУ.

За повече информация и движение, не само по повърхността на водата, следете във Facebook събитието: Water: Reflections

Проектът е резултат от дългосрочната съвместна работа на Нов български университетФондация „Арт офис“ACT Асоциация за свободен театърDRAMA LEAGUE OF NEW YORK и PECULIAR WORKS PROJECT (New York) с подкрепата на Фондация Америка за България и Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и Фонд „Програми“ на Факултет за базово образование на Нов български университет.


Екип на проект Water: Reflections:

Организатори: Peculiar Works Project, Ню Йорк; Университетски театър НБУ; АСТ „Асоциация за свободен театър“, София; Фондация „Арт Офис“, София и „Drama League“, Ню Йорк

Идея: Катрин Портър, Бари Роуел, Тим Кюсак, доц. Възкресия Вихърова и Калина Вагенщайн

Режисьори и ръководители на уъркшопа: Катрин Портър, Бари Роуел и Тим Кюсак

Проектен мениджър: Катрин Хрусанова

Визуална идентичност: Теодора Симова

Фотограф на проект: Яна Лозева 

Със специални благодарности на Здравко Йончев  

 

Between the 5th and 15th of March New Bulgarian University will conduct a project named: “Water: Reflections”- theatrical walk. To enliven the ideas of the water, in its absolute immense, the already familiar to the Bulgarian theater audience Catherine Porter and Barry Rowell (artistic directors of “Peculiar Works Project” New York). To contribute to the project, the play righter Tim Cusack, will come to Bulgaria for the very first time (Askew productions). The initiative, headed by the American team and Associate Professor Vaskressia Viharova (director and director of the University Theater NBU), gathers young artists to recreate the water reflections with the audience and its movement in space. The public presentation of the results will be on March 15, 2018, 18:30.

The project is inspired by the history and the present fate of the Ovcha Cupel mineral bath. The metaphors behind the ruins of the building represent the passing time, the movement of water, the abandoned spaces, dreams and plans, as well as public attitudes to history and tradition. Any viewer going through the water path and its reflections will add his own footprint to the theatrical reflections.

The stage will be the New Bulgarian University itself, with its familiar and unknown halls, corridors, cellars and courtyards. In the theatrical walk, there will be 9 narratives - reflections of the Bulgarian artists: Blagoy Boychev, Georgi Maglov, Daria Mitusheva, Ivelina Stoyanovak, Kalina Terziyska, Konstantza Gecova, Krasimira Dukovska, Sophia Nikolaos Linardi and Miroslava Zahova.

 

Movement is a "form of existence of matter that is in a continuous process of development". The philosophy of development of the Bulgarian-American collaboration in the field of promenade theater begins at the Varna Summer International Theater Festival 2014 with "Presents for America" ​​- a theatrical walk through the American avant-garde, being transported and adapted at the New Bulgarian University in 2016 so it can transform two years later in "Water: Reflexes" 2018. In March, the team prepares the third theatrical tour in Bulgaria, focusing on water reflections and vortexing of new travelers.


The viewer is invited to move within the reflexes of the H2O theater molecule on March 15 at 18:30 at the New Bulgarian University. Especially for the presentation, transport - van will be provided from the center of Sofia (Ruski pametnik Sq.) at 17:30 to the NBU.

 

For more information and movement, not only on the surface of the water, watch the Facebook event:  Water: Reflections

---

Project Team Water: Reflections:

Organizers: Peculiar Works Project, New York; University Theater NBU; ACT Association for Independent Theatre , Sofia; Art Office Foundation, Sofia and The Drama League, New York

Idea: Catherine Porter, Barry Rowell, Tim Cusack, Assoc. Prof. Vazkresia Viharova and Kalina Wagenstein

Workshops directors and executives: Catherine Porter, Barry Rowell, and Tim Cusack

 

Artistic leaders of the theater excerpts: Blagoy Boychev, Georgi Maglov, Daria Mitusheva, Ivelina Stoyanovak, Kalina Terziyska, Konstantza Gecova, Krasimira Dukovska, Sophia Nikolaos Linardi and Miroslava Zahova.

Project Manager: Kathrin Hrusanova

Visual Identity: Teodora Simova

Project Photographer: Yana Lozeva

With special thanks to Zdravko Yonchev


The project is the result of the long-term joint work of New Bulgarian University, Art Office Foundation, ACT Association for Independent Theatre , Sofia; Art Office Foundation, Sofia and The Drama League, New York with the support of the America for Bulgaria Foundation and the CFCU and Fund Programs Basic Faculty of the New Bulgarian University.Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ, фонд „Програми“ ФБО и Фондация „Америка за България“.