Събития

10-22-2018-16-30-baner_678x410_crop_478b24840a
22.10.2018 16:30
Събития

Представяне на „Осигуряване и осигурителен пазар“ и „Валутният риск в икономиката: Теоретични и практико-приложни измерения“

Център за книгата – книжарница, корпус 1

Организатори:
Център за книгата
департамент „Икономика“

Водещ:
доц. д-р Ренета Димитрова, ръководител на департамент „Икономика“

Дискутанти:
проф. д-р Иванка Данева
гл. ас. д-р Ирена Николова

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ, както и гости на университета

В изданието „Осигуряване и осигурителен пазар“ с автор проф. д-р Иванка Данева се разглеждат възникването и основните теоретични аспекти на социалното осигуряване. Представени са теоретико-методологични въпроси на осигурителния пазар, включващи неговата същност, принципи и съдържателни характеристики, управлението на инвестициите и риска, плащанията и гаранционните механизми в капиталовото осигуряване. Разгледани са обективната обусловеност на осигурителния пазар в нашата страна при прехода към пазарна икономика, участниците на пенсионноосигурителния пазар, защитата на бенефициентите, инвестиционната политика и риск мениджмънтът на осигурителните фондове.

В монографията на гл. ас. д-р Ирена Николова „Валутният риск в икономиката: Теоретични и практико-приложни измерения“ се разглежда връзката между отделните видове валутен риск и рисковете във външната среда, както и правната рамка на съществуващите регулации в света, в Европейския съюз и в България. Анализирането на валутнокурсовите колебания и режими, а оттам и на валутния риск определя какви са основите, върху които днес съществуват Европейският икономически и паричен съюз и българският лев. Затова и се проследява тяхното развитие за период от 200 години за държавите от Западна Европа и САЩ, и за 140 години за България. Представената методика за управлението на валутния риск предоставя възможност за проследяване на връзката между теорията и практиката, съобразявайки се с актуалните тенденции в тази област.

По време на представянето изданията се продават с 10% отстъпка.

Проф. д-р Иванка Данева е дългогодишен преподавател в НБУ по курсове, свързани със социалното осигуряване, финансовите пазари и инструменти, корпоративните финанси, инвестиционен мениджмънт и други. Автор е на редица монографии и учебници. В нейната автобиография се откроява заемането на ръководни постове както в държавни структури като Държавната комисия по ценни книжа, Държавната агенция за осигурителен надзор, така и в пенсионноосигурителния и застрахователния бизнес.

Главен асистент д-р Ирена Николова е преподавател в Нов български университет от 2007 г., като нейните научни интереси са в областта на международните финанси и търговия, европейските въпроси, икономиката на прехода. Освен настоящата монография има публикувани два учебника от Издателството на Нов български университет: самостоятелно „Финансиране на международната търговия“ (2015) и в съавторство „Глобални пари и финанси“ (2011). Притежава практически опит в областта на икономиката и банковото дело.