Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
31.10.2019 18:00
Събития

Публична лекция „Превенция на детската и младежката престъпност чрез трансгранично сътрудничество (по примера на България и Румъния)“

Корпус 1, Аудитория 310 „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“ 

Организатор:
Департамент  „Национална и международна сигурност“

Лектор:
ас. д-р Дафинка Сидова

Модератор:
проф. д-р Николай Радулов – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Участници:

Студенти

В рамките на публичната лекция ще се анализира трансграничното сътрудничество като инструмент за превенция на детска и младежка престъпност в българо-румънския трансграничен регион. Ще бъдат изследвани резултатите и ползите, получени от трансгранични проекти (от 2007 г. до м. октомври 2019 г.), които са насочени към социалното включване на деца и младежи, към превенция на насилието и тормоза в училище, както и към превенция на делинквентно поведение при деца и младежи. Ще се проследят тенденциите и ще се очертая перспективите за развитие до 2023 г.

Ас. д-р Дафинка Сидова е щатен преподавател в департамент „Национална и международна сигурност“. Води курсове в БП „Гражданска и корпоративна сигурност“ и в магистърските програми „Национална и международна сигурност“, „Криминология и политики за превенция на престъпността“ и „Противодействие на престъпността и тероризма“. Основният ѝ изследователски интерес е насочен към ролята на трансграничното сътрудничество като инструмент за повишаване на сигурността в различни нейни аспекти.