facebook

Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
04.12.2023 15:00
Събития

Публична защита на дисертационен труд на тема „Изследване на екологичния туризъм с образователна цел в контекста на индустрията на изживяванията в туризма“

Корпус 1, зала 310


Организатор:
департамент „Администрация и управление“


Докторант:
Аделина Стоянова - докторант на самостоятелна подготовка

Научен ръководител:
доц. д-р Ирена Емилова

Председател на Научно жури:
доц. д-р Милена Караилиева
Научно жури в състав:

  • доц. д-р Теодора Велева Ризова, НБУ, ПН 3.9 Туризъм;
  • проф. Мария Стаматова Воденска, д.г.н. МВБУ- Ботевград, ПН 3.9 Туризъм;
  • проф. д-р Мариана Кирилова Янева, УНСС, ПН 8 Икономика;
  • проф. д-р Преслав Димитров Димитров, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ПН 3.9 Туризъм;

 

Представяне на непосредствените резултати от изследването.

Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в ПН 3.9 Туризъм