Събития

dsc01477_678x410_crop_478b24840a
16.05.2018 14:40
Събития

Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“

Област на висше образование: 9. Сигурност и отбрана; Професионално направление: 9.1. Национална сигурност

Корпус 1, зала 214

Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Докторант: Михаел Минев Димитров

Научна специалност: Стратегии и политики на сигурност

Тема на дисертационния труд: Динамика на сигурността в Междинна Европа /1990-2015 г./

Научен ръководител: проф. Димитър Йончев, д.н.

Научно жури:
проф. Георги Бахчеванов, д.н. – Председател /НБУ/
проф. Димитър Йончев, Д.Н. /НБУ/
проф. д-р Илин Савов /ВУСИ - Пловдив/
проф. д-р Никифор Стефанов /ВУСИ - Пловдив/
проф. д-р Тилчо Иванов /Академия на МВР/