facebook

Събития

image-2_678x410_crop_478b24840a
11.01.2021 14:40
Събития

Семинар „Алгоритми за предсказване на третичната структура на протеини в 3D“

Онлайн във виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:

гл. ас. д-р Методи Трайков

Познаването на формата на протеините е една от най-важните стъпки в разбирането на техните биологични функции. Доказано е, че едномерната последователност от аминокиселините на протеина еднозначно определя третичната структура на протеина. Голям брой учени се опитват да разработят математически модели и алгоритми за решаване на така наречения „Проблем за нагъване на протеини“, което означава да се предскаже тримерната структура на протеините от основната информация за последователността от аминокиселини. Ще бъдат представени точен и два евристични алгоритми за решаване на проблема в 3D пространството.

Методи Трайков е завършил бакалавърска програма „Информатика“ и магистратура със специалност „Информатика“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. Защитил е дисертационен труд на тема „Математически модели и алгоритми за предсказване на пространствената структура на протеините“ в професионално направление 4.6: „Информатика и компютърни науки“, отново в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

Научните му интересите са насочени в областта на Биоинформатиката. Автор е на редица публикации в областта на Биоинформатиката. Участвал е в редица национални и международни проекти, и научни форуми, посветени на математиката и информатиката.