Събития

dsc-0102_678x410_crop_478b24840a
06.11.2020 13:00
Събития

Семинар „Анализ на несъответствия в стандарти и спецификации на съвременните IOT платформи“

Онлайн във виртуална класна стая

Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:
гл. ас. д-р Росица Голева


Целта на това изследване и да се анализират съществуващите стандарти и спецификации на информационни и комуникационни платформи в контекста на унифицирания цифров пазар в Европа. Специално внимание е обърнато на целта да се интегрират съществуващи и бъдещи платформи за управление на води, енергия, градове, земеделие, индустрия и да се идентифицират несъответствията и липсата на адекватни стандарти както и приоритетите при стандартизиране. Цели се да се идентифицират адекватни стъпки за поетапна стандартизация, която ще гарантира съвместната работа, интеграцията, конвергенцията на различни технологични решения. Работата още съдържа анализ на съществуващите решения, принципите на анализ на спецификации и стандарти, координация на крайни потребители на технологичните решения и предложения за поетапна стандартизация.Росица Голева е главен асистент в департамента по Информатика на Нов български Университет. Тя работи активно по редица международни проекти като: COST action CA19130 - Fintech and Artificial Intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry; IC1303 COST Action AAPELE (Algorithms, Architectures and Platforms for Enhanced Living Environments);  EU ECHO project ASPIRES (2017-2019) on forest fire prevention and detection и др. Изследователските интереси на Р. Голева са в проектиране на хибридни системи, среда за мониторинг, комплексни комуникационни и информационни платформи, качество на обслужването, облачни и високопроизводителни системи, трафични измервания и анализ, теория на телетрафика. Р. Голева води повече от 15 различни курса. Има краткосрочни и дългосрочни специализации в Дания, Гърция, Португалия, Холандия, Израел и Германия. Завършила е магистърска степен по компютърни науки и има докторска степен по комуникационни мрежи и системи. Активно преподава от 33 години, а провежда изследвания от 38. В момента е консултант и  рецензент към Европейската комисия, в няколко списания и конференции, Националния Иновационен Фонд. Работи активно за Българската секция на IEEE. Има над 100 публикации и 3 редактирани книги.