facebook

Събития

pexels-energepiccom-159888_678x410_crop_478b24840a
26.01.2021 18:00
Събития

Семинар „Езици на сигурността“ - Системата „Хауала“ като типология за изпиране на пари и финансиране на тероризма

Онлайн


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
проф. Николай Радулов, д.н. - ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Лектор:
д-р Гергана Йорданова - финансист, експерт по финансова сигурност

Модератор:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова

Участници:
студенти на департамент „Национална и международна сигурност“

Лекцията ще се фокусира върху неформалните системи за парични преводи, сред които и арабската „Хауала“, представляващи интересен обект за наблюдение и изследване от широк кръг специалисти, вкл. от органите, занимаващи се с разследване на финансови престъпления и противодействие на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризма. С нарастване на мигрантския натиск към Европа и засилване ролята на Ислямските финанси в глобален мащаб системата „Хауала“ затвърди позициите си на универсален инструмент за бърз и анонимен трансфер на парични средства по целия свят, но и даде нови възможности пред радикални групи за финансиране на нелегални дейности, в т.ч. тероризъм и изпиране на пари. COVID кризата разшири възможностите за злоупотреби с глобалната финансова система посредством „Хауала“ преводи.

В този контекст около геополитическата и геоикономическата позиция на България като транзитна държава за „Хауала“ транзакциите съществуват множество предизвикателства пред националната й финансово-кредитна система и финансовата й сигурност, като цяло.

Д-р Гергана Йорданова - финансист, експерт по финансова сигурност, доктор по национална сигурност и отбрана с тема на дисертационния труд „Моделиране на суверенния дълг в контекста на политиката за национална сигурност на Република България“. Притежава бакалавърска и магистърска степени по финанси, магистърска и докторска степени по национална сигурност и отбрана, както и няколко следдипломни квалификации в областта на управлението на суверенни дългове, платежните и сетълмент системи, финансово разузнава, пране на пари и ислямски финанси.

Д-р Йорданова придобива професионалния си опит в банковия и финансов сектор в България (HVB Bank Biochim, Unicredit Bulbank, Българска народна банка, Европейска централна банка и Комисия за финансов надзор), както и в сегмента на частното банкиране и управление на богатството в Конфедерация Швейцария. Тясната й професионална експертиза засяга предотвратяването и разследването на финансови престъпления и противодействие на използването на финансовата и банковата система за изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Академичната й кариера включва богато портфолио от курсове в областта на финансовата и икономическа сигурност, финансовото разузнаване и противодействие на изпирането на пари, както и редица практически обучения, свързани с обезпечаване на нормативно съответствие на задължените субекти.

Д-р Гергана Йорданова е хоноруван преподавател към департамент „Национална и международна сигурност“.