facebook

Събития

dsc-0105-1_678x410_crop_478b24840a
13.01.2021 10:00
Събития

Семинар „Интердисциплинарно проектно обучение по програмиране“

Онлайн във виртуална класна стая


Организатор:
департамент „Информатика“

Лектори:

гл. ас. д-р Марияна Райкова,
гл. ас. д-р Стоян БоевЖеланието ни да подпомогнем усвояването на основни концепции в базови дисциплини за програма „Информатика“ като програмиране и дискретна математика породи идеята да разширим методиката на преподаване по програмиране с групови проекти още в първи курс. Целта на обучението по програмиране, чрез разработването на интердисциплинарни проекти води ефективно до усвояване на нови знания и практически умения за прилагането им. Разработени са четири проекта, които дават възможност на студентите да приложат основни конструкции при решаване на различни проблеми.

Гл. ас. д-р Стоян Боев е преподавател в департамент „Информатика“ на Нов български университет от 2007 г. Медалист е от две международни олимпиади по математика през 1996 и 1997 г., защитава магистърска степен по информатика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г. и докторска степен по математика в НБУ през 2011 г. Основните му научно-изследователски интереси са в областта на теория на кодирането, крайни геометрии, синтетична геометрия. Води курсове по Дискретна математика, Крайни автомати, Криптография и Аналитична геометрия. Като член на комисията за извънкласна работа по математика към Министерството на образованието и науката е участвал в подготовката и ръководството на националните отбори по математика. Бил е член на комисията по качество на НБУ, директор на програмен съвет и зам.-ръководител на департамент „Информатика“, а в периода 2017-2020 г. е декан на Факултета за базово образование на НБУ.

Гл. ас. д-р Марияна Райкова - През 2005г. завършва магистърска програма по информатика в ПУ „Паисий Хилендарски“ с отличие. От 2002 – 2005г. преподава като хоноруван асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“ по С++, Lisp, Prolog. От 2005 г. до сега работи като разработчик на софтуерни продукти и по-късно ръководител на екип в „Уебфактори“ ЕООД. През 2007 г. продължава образованието си в докторантура на самостоятелна подготовка с тема в областта на електронното обучение. През 2011 година придобива докторска степен в професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност 01.01.12. „Информатика“ към ПУ „Паисий Хилендарски“. От пролетен семестър на 2010/2011 учебна година постъпва като хоноруван преподавател в НБУ в курсове от бакалавърска програма „Информатика“. От пролетен семестър на 2013/2014 работи като щатен преподавател в НБУ, департамент „Информатика“.