facebook

Новини

uchastnici_678x410_crop_478b24840a kragla-masa_678x410_crop_478b24840a karagyozov_678x410_crop_478b24840a stela_678x410_crop_478b24840a teodor_678x410_crop_478b24840a
22.01.2020 15:45
Новини

Кръгла маса и Национална научна конференция „Музикална акустика – 2019“

На 06.12.2019 г. във ФНТС (Федерация на научно-техническите съюзи зала 3, на ул. „Г. С. Раковски“ №108), се проведоха Кръглата маса и Националната научна конференци-ята „Музикална акустика – 2019“, на които се представиха последните постижения и но-вости в областта на звукорежисурата, звукотехниката и компютърното музициране. На тях се утвърдиха и доразвиха сътрудничеството и взаимопомощта между различни обра-зователни и научни институции.

Членове на екипа бяха:
проф. д-р Симо Лазаров – почетен професор на НБУ – председател на ФЕМА към ФНТС;
Димитър Василев – ръководител на проекта;
гл. ас. д-р Росица Бечева – член на екипа;
д-р Емил Трайчев – член на екипа;
инж. Георги Кулишев – зам.-председател на ФЕМА към ФНТС, член на еки-па.

Участници в проекта бяха:
1. проф. д-р Симо Лазаров – НБУ;
2. проф. д-р Адриян Георгиев – СУ;
3. доц. д-р Кремена Ангелова – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;
4. доц. д-р Павел Стефанов – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;
5. доц. д-р Христо Карагьозов – СУ „Климент Охридски“;
6. доц. д-р Цанимир Байчев – НБУ;
7. Димитър Василев – НБУ;
8. гл. ас. д-р Росица Бечева – НБУ;
9. гл. ас. д-р Петър Костов – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;
10. гл. ас. д-р Стела Атанасова – НБУ;
11. д-р Ани Свинарова – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;
12. д-р Емил Трайчев – НБУ;
13. проф. Либурн Жуполи – УИ – Косово;
14. д-р Владимир Николаев – СУ – Скопие, Северна Македония;
15. Светослав Дерменджиев – БНР;
16. Христофор Стоянов – НМА „Проф. Панчо Владигеров“;
17. инж. Венцислав Йорданов – ТУ;
18. Теодор Попов – НБУ;
19. инж. Стефан Пачаджиев – ФНТС;
20. инж. Георги Кулишев – ФНТС;
21. Боряна Статкова – СБК;
22. Силвия Стефанова – Радио К2;
23. Други преподаватели във ВУЗ, студенти и гости.

На Кръглата маса се обсъдиха теми свързани с изграждането на пространствена звукова картина с различни многоканални формати. Предложи се и се възприе идеята за по-широко дискутиране и пропагандиране на тези формати сред студентите и сред профе-сионалистите в звукотехниката и звукорежисурата. Постави се началото на дискусии за изясняване и уточняване на утвърждаващите се формати за многоканален пространствен звук, а също и по други теми.
Гл. ас. д-р Росица Бечева от НБУ изнася доклад на Научната конференцияНаучните доклади представиха най-новите и съвременни постижения в звуковите технологии и различни аспекти в областта на звукорежисурата, звукотехниката и компю-търното музициране. Те се приеха с особен интерес от присъстващите и предизвикаха дискусии.

Продължи и се разви на високо ниво изключително ползотворното сътрудничество и взаимопомощ между различните образователни и научни институции: НБУ, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, СУ „Климент Охридски“, ТУ, БНР, ФНТС, СБК, а също и с гостите от Косово и Северна Македония.
Д-р Емил Трайчев от НБУ изнася доклад на Научната конференцияИзнесените доклади и подготвените научните публикации допринасят за утвърж-даването на участващите преподаватели и студенти в научно-творческото поприще. Това особено много издига авторитета на специалностите „Тонрежисура“ и „Компютърно му-зициране“ в департамент „Музика“ на НБУ, а също и на представилите се участници.