Новини

1799619-copy_678x410_crop_478b24840a
12.05.2020 18:06
Новини

Заповед на Ректорa на НБУ във връзка с отмяната на въведеното от Народното събрание на Р България извънредно положение

Във връзка с отмяната на въведеното от Народното събрание на Република България извънредно положение
и на основание чл. 36 от Правилника за устройството и дейността на НБУ


НАРЕЖДАМ

1. Аудиторните лекционни курсове, тренинговите курсове, както и курсовете от общото образование (с изключение на курсовете по изкуства) да продължат да се провеждат в електронна среда до края на семестъра.


2. Възобновява се присъственото обучение в индивидуалните и практическите курсове. Присъственото обучение в индивидуални и практически групови курсове се провежда в съответствие със следните параметри:
– студентите могат да заемат не повече от една трета от капацитета на залата;
– след всяко занятие залата основно се дезинфектира;
– един преподавател не може да има повече от шест занятия за един ден.
Присъствено обучение се допуска, при аргументирана необходимост, и след края на утвърдения график за пролетния семестър.


3. В индивидуалните курсове от програмите по музика от 14.05.2020 г. се възстановява присъственото обучение по съществуващия график. В случай на невъзможност от страна на преподавателя даден курс да бъде проведен, програмният съвет осигурява заместник или отлага за определен срок неговото провеждане.


4. Практическите присъствени занятия във всички програми и индивидуалните занятия от програма „Театър“ се заявяват в срок до 18.05.2020 г. пред Директорите на програмни съвети, за да се изготви график за тяхното провеждане от 20.05.2020 г. В случай на невъзможност от страна на преподавателя даден курс да бъде проведен, програмният съвет осигурява заместник или отлага за определен срок неговото провеждане.


5. Присъствените индивидуални и практическите групови занимания са с продължителност от 60 минути.


6. Програмните съвети дават предложения до Деканите за начините на провеждане на практиките и стажовете в срок до 29.05.2020 г.


7. Текущото оценяване, семестриалните изпити и държавните изпити/защити на дипломни тези се провеждат в съответствие с приетия от Ректорския съвет на 12.05.2020 г. Стандарт и план за провеждане на учебен процес, изпити, кандидат-студентска кампания и записване на новоприети студенти в НБУ.


Възлагам изпълнението на заповедта на Деканите на факултети. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректора по учебната дейност.


проф. д-р Пламен Бочков,
Ректор на НБУ

Прикачени файлове