Събития

1799730-copy_678x410_crop_478b24840a
10.10.2020 10:00
Събития

IV Научен форум за изкуства

10-11 октомври 2020 г.

Онлайн

XV Млад научен форум за музика и танц

IV Млад научен форум за театър, кино, сцена и визуални изкуства

Организатор:
департамент „Музика“

IV Научен форум за изкуства 10-11.10.2020, включващ:

XV Млад научен форум за музика и танц и IV Млад научен форум за театър, кино, сцена и визуални изкуства е конференция с международно участие, която започна в далечната 2006 година като конференция „Млад научен форум за музика и танц“, организирана от департамент „Музика“ в Нов български университет. Преди 4 години към тази конференция се приобщиха още департаменти по изкуства като „Театър“, „Кино, реклама и шоубизнес“, „Масови комуникации“ и др. Така постепенно се обособи един общ научен форум, който има за цел да обедини усилията на млади учени – докторанти, постдокторанти и преподаватели в областта на музикалното и танцово изкуство, в театралното и филмово изкуство в Балканския регион. Форумът създава трибуна за изява не само от Нов български университет, но и на докторанти и постдокторанти от различни университети и академии. В последващите години в конференцията има участници освен от България (от Нов български университет, Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за изследване на изкуствата при БАН – София, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив, Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Варненски свободен университет), но и от Македония, Косово, Сърбия, Турция, Гърция, Австрия, Швейцария, Румъния, Кипър, Корея, Китай, Полша, Швейцария, ЮАР и други страни. Видно е, че идеята да се обособи форум за изкуства е осъществена с голям, и то международен успех. Възможността да се обменя научен опит, да се споделят идеи, да се обособяват методи на изследвания, да се показват и обсъждат научни резултати, е една добра форма на сътрудничество между възпитаници на институции на висшето образование и конкретно на ниво докторанти. Възможност, която се подкрепя от научния и културен потенциал на университети, академии и други висши училища, за да се подпомогне изграждането на цялостна мрежа и общност в тази част на Европа. Материалите от научния форум се отпечатват в периодичен годишен сборник с отворен достъп и двойно анонимно рецензиране.

Повече информация можете да прочетете на български език

https://music.nbu.bg/bg/konferenciq-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

и на английски език

https://music.nbu.bg/en/conference-young-scientific-forum-for-music-and-dance

 

 

Официални езици – български и английски.

 

Предложенията за участие трябва да включват следната информация:

  • Име на автора (на български и на английски език), е mail, телефон.
  • За докторантите – форма на докторантурата, институция, научен ръководител.
  • За постдокторантите и преподавателите – месторабота, степени и звания / научна степен и академична длъжност
  • Заглавие (тема на доклада) и резюме до 10 реда (до 300 думи) на български и на английски език, кратка библиография, и до 5 ключови думи.
  • Насоки за изпращане на докладите на

https://music.nbu.bg/bg/periodichen-sbornik-mlad-nauchen-forum-za-muzika-i-tanc

 

Заявките се изпращат на електронен адрес:

За модул: Музика и танц – mshushulova@gmail.com

За модул: Театър, кино, сцена и визуални изкуства –vdetcheva@nbu.bg

 

Такса за участие за докторанти, постдокторанти и преподаватели – 30 лв.

Може да бъде заплатена по банков път или в касата на НБУ:

Клон Света София № 7А ОББ IBAN BG44UBBS78271010551907; BIC UBBSBGSF

 

 

Изисквания за оформяне на докладите за печат:

  • до 10 стандартни страници, включително приложения и снимки..

 

Материалите от конференцията се издават в специализиран сборник „Млад научен форум изкуства“ след селекция от редакторската колегия на сборника.


Прикачени файлове