facebook

Събития

dsc-0450_678x410_crop_478b24840a
25.03.2024 18:00
Събития

Общоуниверситетски семинар „Слово и образ в мисленето на дигиталните поколения“

Слово и образ в мисленето на поколение Z – предизвикателства пред лингвистичните университетски дисциплини

Онлайн
Meeting ID: 886 8185 8807
Passcode: 222306Организатори:
департамент „Нова българистика“ и департамент „Изящни изкуства“
Лектор:
проф. дфн Живка Колева-Златева  

Модератор:
проф. дфн Мони Алмалех


Дискутанти:
гл. ас. д-р Владимир Димитров и участниците в семинара

 

Участници:
преподаватели от различни департаменти дискутират аспекти на доминирането на образното мислене над словесното и на „клиповия“ когнитивен стил на обработка на информацията над системния

 

 

За студентите, принадлежащи към поколение Z, е характерно доминирането на образното мислене над словесното и на „клиповия“ когнитивен стил на обработка на информацията над системния. Те са естествен резултат от интензивното използване на цифровите технологии и онлайн комуникацията, от една страна, и на пластичността на мозъка, от друга. Във връзка с тези дадености в лекцията в дискусионен план се поставя въпросът за предизвикателствата, пред които се изправя филологическото образование, в частност преподаването на лингвистични дисциплини, където традиционно е използвана текстовата форма на предаване на информацията. Защитава се тезата, че за постигане на ефективност на обучението е необходимо съобразяването с положителните и отрицателните страни на новите дадености в познавателната дейност на студентите.

Проф. дфн Живка Колева-Златева, Великотърновски университет, катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“. В момента e лектор по български език, литература и култура във Фрайбургския университет „Алберт Лудвиг“.

Научни интереси: психолингвистика, усвояването на езика като първи или втори, фоносемантика, етимология