Събития

213-zala-web_678x410_crop_478b24840a
17.11.2017 09:00
Събития

ПЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БИОЕТИКА И БИОПРАВО

Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на медицината и съвременните технологии

Зала 213, корпус 1

 

 

Оргазнизатори: 

Департамент „Здравеопазване и социална работа“

Фондация за развитие на правосъдието

Професионален сайт “Предизвикай правото!”

 

Организационен комитет

ас. д-р Стоян Ставру, НБУ

доц. д-р Маргарита Станкова, НБУ

Доли Траницова – Организационен координатор

Милена Здравкова

 

Редакционен съвет

Проф. д-р Христо Тодоров, НБУ

Ас. д-р Стоян Ставру, НБУ 

Доц. д-р Маргарита Станкова, НБУ

Гл. ас. д-р Полина Михова, НБУ

Проф. д. ф. н. Стилиян Йотов

Доц. д-р Ива Пушкарова

Доц. д-р Валентина Кънева

Гл. ас. д-р Георги Георгиев, дм

Петя Попова

 

Конференцията е предназначена за всички, които стават свидетели на засилващото се проблематизиране на понятието за “живот” в резултат от нарастващите възможности за осъществяване на контрол върху самата конституция на биологичното. Постиженията на генетиката, тяхното “осребряване” в сферата на асистирана репродукция и технологичното моделиране на живота в цялото многообразие на неговите проявни форми поставя редица въпроси относно границите на човешката намеса.

 

Конференцията има за цел да обедини и представи разработки, доклади и проучвания на професионалисти от различни области, ангажирани с интердисциплинарните въпроси на съвременното отношение към живота като феномен на биологичното, но и като функция на технологичното. Конкретните теми, върху които се фокусира Петата национална годишна конференция по биоетика и биоправо "Моделиране на живота: биоетични и биоправни хоризонти на съвременната медицина и технологии", са: модерни практики в областта на асистираната репродукция, правни и етични аспекти на генетиката, новите технологии и тяхното социално значение и др.

 

 

Прикачени файлове