Събития

dsc-0100_678x410_crop_478b24840a
09.12.2020 15:00
Събития

Публична лекция „Интегриране на образователни игри в системи за електронно обучение“

Онлайн в „Преподавателско кафене“

Организатор:
департамент „Информатика“

Лектор:
доц. д-р Георги Тупаров

 

Една от съвременните тенденции в обучението е интегрирането на образователни игри и игрови елементи в on-line обучението. Възникват обаче основателните въпроси: Какви инструменти за разработка на игри трябва да се използват и как да се интегрират те в среди за електронно обучение? В лекцията ще бъде представен анализ на възможностите за интеграция на образователни игри и игрови елементи в популярните безплатни среди за електронно обучение с отворен код като фокусът ще бъде насочен към системата Moodle. Ще бъдат разгледани примери за интегриране на образователни компютърни игри и игрови елементи в средата за електронно обучение Moodle.


Доц. Георги Тупаров е завършил Техническия университет – София през 1989 г. като магистър. През 2004 г. защитава дисертационен труд и придобива ОНС „доктор“ в Техническия университет. През 2007 г. се хабилитира като доцент в професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни“ науки. Щатен преподавател в департамент „Информатика“.

Научните му интереси са в областта на информационните системи за електронно обучение, обектно-ориентираното моделиране на дискретни процеси и интегриране на ИКТ в обучението.