facebook

Събития

pexels-julia-m-cameron-4145190_678x410_crop_478b24840a
26.03.2024 12:00
Събития

Публична лекция „От електронна идентификация към електронни дигитални портфейли за самоличност – ключ към кибер общество“

Корпус 1, зала 212


Организатор:
CITY College, University of York Europe Campus & NBU


Лектор:
Проф. д-р Георги Г. Димитров

Модератор:
доц. д-р Полина Михова


Участници:
студенти и преподаватели


The transition to a paperless society is about solving one of the most complex questions in cyberspace - how to prove the identity of individuals electronically. Can we legally open a bank account without visiting the bank? Can we enter into a lease contract at a distance? Can we request a service from the government without walking to the government institution? How about crossing the border without a passport, but with just your mobile phone? This lecture will answer these and many more questions about the future of our digital identity.

 

Преминаването към безхартиено общество е свързано с решаването на един от най-сложните въпроси в киберпространството – как да се докаже самоличността на лицата по електронен път. Може ли да законно да открием банкова сметка без да посещаваме банката? Може ли да сключим договор за лизинг от разстояние? Може ли да поискаме услуга от държавата без да се разхождаме до държавната институция? А да преминем границата без паспорт, а само с мобилния си телефон? Тази лекция ще даде отговор на тези и още много въпроси за бъдещето на дигиталната ни самоличност.


Dr. Georgi Dimitrov is a Doctor of Law from the Catholic University of Leuven, Belgium. He graduated from Sofia University "St. Kliment Ohridski" and specialized in the Academy of American and International Law, Dallas, USA, as the recipient of the prestigious "Victor Folsom" scholarship. He studied economics of the financial sector at the University of Delaware, BC and microcomputer engineering and programming at the Technical University, Sofia. He is currently a professor of information and communication technology law at the University of Library Science and Information Technology, and teaches at Sofia University, Veliko Tarnovo University, Plovdiv University, Technical University and at the Krastyu Tsonchev Lawyer Training Center. He is a partner and founder of one of the leading Bulgarian law firms "Dimitrov, Petrov and Co." (www.dpc.bg) and is the chairman of the Supervisory Board. He is also the founder and chairman of the Board of Directors of the first provider of authentication services to build a notified national private scheme for electronic identification - "Evrotrust Technologies" JSC (www.evrotrust.com).
Dimitrov is an arbitrator at the Czech Court of Arbitration for disputes related to .eu European generic level domains and at the Arbitration Court of the Bulgarian Chamber of Commerce. In his capacity as chairman of the Law and Internet Foundation (www.netlaw.bg), Prof. Dimitrov was an expert and led numerous working groups that developed modern Bulgarian legislation regulating public relations in the field of information technology, such as the Law on Electronic identification, the Law on Electronic Government, the Law on Electronic Commerce, the Law on Electronic Document and Electronic Authentication Services, the section on cybercrimes in the Criminal Code and has participated in the creation of strategies of key importance for the development of the information technology sector in Bulgaria, such as the Concept of e-justice, the Strategy for e-Government, the Strategy for e-Healthcare, the Strategy for imposing Bulgaria on the global ICT markets, etc.

He was an adviser in a number of consecutive National Assemblies in Bulgaria and to many ministers in Bulgaria, North Macedonia and Bosnia and Herzegovina. Expert of the European Commission on the issues of electronic identification and the digital euro and national correspondent for Bulgaria on dozens of international projects of the European Commission, the World Bank, the British Council and other international institutions, in connection with the implementation of European legislation in the field of personal data protection, e-identification, e-signatures, e-documents, e-commerce, e-justice and e-governance. He is currently an adviser to the Ministry of Justice and the Ministry of the Interior on the government electronic identification scheme. Author of over 25 books and textbooks on cyber law and dozens of articles, studies, reports and collections.

 

Проф.д-р Георги Димитров е доктор по право от Католическия университет Льовен, Белгия. Завършва право в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и специализира в Академията по американско и международно право, Далас, САЩ, като носител на престижната стипендия "Виктор Фолсом". Изучава икономика на финансовия сектор в Университета Делауер, БК и микрокомпютьрна техника и програмиране в Техническия университет, София. Понастоящем е професор по право на информационните и комуникационните технологии в Университета по библиотекознание и информационни технологии, а преподава в Софийския университет, Великотърновския университет, Пловдивския университет, Техническия университет и в Центьра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев". Той е съдружник и учредител на едно от водещите български адвокатски дружества "Димитров, Петров и Ко." (www.dpc.bg) и е председател на Надзорния сьвет. Също така е основател и председател на Съвета на директорите на първия доставчик на удостоверителните услуги, изградил нотифицирана национална частна схема за електронна идентификация – “Евротръст Технолъджис” АД (www.evrotrust.com).

Проф. Димитров е арбитър в Чешкия арбитражен съд по спорове във връзка с домейни от европейско родово ниво .eu и към Арбитражния съд към Българската стопанска камара. В качеството си на председател на Фондация „Право и Интернет" (www.netlaw.bg) проф. Димитров е бил експерт и е ръководил множество работни групи, разработили съвременното българско законодателство, регулиращо обществените отношения в сферата на информационните технологии, като Закона за електронната идентификация, Закона за електронното управление, Закона за електронната търговия, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, разделът за киберпрестъпленията в Наказателния кодекс и е участвал в създаването на стратегии от ключово значение за развитие на сектора на информационните технологии в България, като Концепцията за електронно правосъдие, Стратегията за електронно управление, Стратегията за електронно здравеопазване, Стратегията за налагане на България на световните ИКТ пазари и др.

Бил е съветник в редица последователни Народни събрания в България и на множество министри в България, Северна Македония и Босна и Херцеговина. Експерт кьм Европейската комисия по въпросите на електронната идентификация и дигиталното евро и национален кореспондент за България по десетки международни проекти на Европейската комисия, Световната банка, Британския съвет и други международни институции, выв връзка с имплементирането на европейското законодателство в областта на защитата на личните данни, електронната идентификация, електронните подписи, електронните документи, електронната търговия, електронното правосъдие и електронното управление. Понастоящем е съветник в Министерството на правосъдието и в Министерството на вътрешните работи по въпросите на държавната схема за електронна идентификация. Автор на над 25 книги и учебници по киберправо и на десетки статии, студия, доклади и сборници.