facebook

Новини

img-9982_678x410_crop_478b24840a
15.11.2021 16:42
Новини

35 нови археологически обекта регистрира екип от учени, експерти и студенти от Нов български университет

В изпълнение на проект „Теренни издирвания на археологически обекти по р. Хаджийска (землищата на селата Преображенци, Просеник, Ръжица и Разбойна), община Руен, област Бургас“, финансиран от Министерство на културата, в периода 15 октомври 3 ноември месец 2021 г. бяха проведени теренни археологически издирвания на територията на община Руен.

Проектът има за основна цел да изясни селищните системи и модели от древността, намиращи се в контактната зона между античната територия на гръцката колония Месамбрия и вътрешните райони на Тракия по долината на р. Хаджийска. Издирванията ще бъдат проведени в землищата на няколко селища в община Руен: Преображенци, Просеник, Ръжица и Разбойна. Територията, определена за издирване, остава слабо известна до този момент за археологията и историята на района. Откритите материали ще дадат отговори на важни научни въпроси, като изясняване на интензивността на търговските връзки и контакти на гръцките колонисти с тракийските селища във вътрешността.

 

Втората цел е попълване на информацията за археологическите обекти от всички епохи в района и актуализиране на АИС „Археологическа карта на България“.

Проучванията бяха под ръководството на гл. ас. д-р Живко Узунов и с участието на членове на научния екип от музей „Старинен Несебър“, НАИМ-БАН и студенти от Нов български университет – магистърска програма „Археологически проучвания“.

Теренните издирвания бяха съсредоточени в полупланинските части на южното подножие на Еминската планина, както и в долината на река Хаджийска. Територията определена за издирване е слабо известна до този момент за археологията и историята на района. В резултат на системното обхождане  и съобразно  особеностите на терена е покрита площ от 11 кв. км в землищата на селата Преображенци, Просеник, Ръжица и Разбойна. Регистрирани са 35 (тридесет и пет) археологически обекти с културни останки, като всички те са нови и неизвестни до този момент. Разпределението по вид на обектите е: 31 (тридесет и един) обекта със селищен характер, 1 (една) крепост и 3 могилни некропола с общо 12 (дванадесет) надгробни могили.

 

Събраните данни показват превес на обектите от Античността като най-силно представен хронологически период. По-малка част са регистрираните обекти от ранното и зрялото Средновековие, а най-малко тези от праисторическите периоди на камено-медна и бронзовата епохи.

Акцент бе поставен и върху изследването на обектите от втората половина на I хил. пр. Хр. Тази информация ще послужи за изясняване на интензивността на търговските връзки и контакти на гръцките колонисти с тракийските селища в района. Издирванията ще дадат възможност за проследяване на пътищата и комуникациите по поречието на р. Хаджийска през различните епохи.