facebook

Новини

01-inf-sait_678x410_crop_478b24840a
10.11.2021 14:51
Новини

Лабораторията по геология на НБУ се сдоби с термичен анализатор за изследване на археологически артефакти

Новата апаратура е по проект „Реконструкция на материалната култура и знанията за древната околна среда чрез методите на археологичeската химия (акроним: RE:MATRIARCHES)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП-06-Н39/9

Термичният анализатор Setline STA, SETARAM, France – TG/DTG-DSC, закупен за нуждите на Лаборатория по геология, е синхронен и комбинира термогравиметричен анализатор (TG) с диференциален сканиращия калориметър (DSC), което позволява с едно измерване да се получат данни за TG и DSC. Чрез TG/DTG се измерват измененията в масата на изследвания материал с увеличаване на температурата, което позволява да се определи съдържанието на свободна и структурно-свързана вода, процеси на термична стабилност, разлагане и т. н. DSC е термоаналитична техника, при която разликата в количеството топлина, необходима за повишаване на температурата на пробата и референтната проба, се измерва като функция на температурата. Чрез DSC се определят процеси на топене, кристализация, фазови и полиморфни преходи и т. н., като се измерва количеството топлина, която се поглъща при реализиране на такива процеси.

 Термичният анализ е мощен метод при изследване на археологически артефакти. Чрез него се получават данни за температура на изпичане на керамика, температура на изгаряне на глинени мазилки; определят се параметри като съотношение на свързващо вещество – пълнител и коефициент на водоустойчивост и др. в хоросан; позволява да се определят температурните условия в пещите за редукция на желязо чрез изследване на железни шлаки и т.н.

Апаратът ще бъде използван за постигане на целите на проекта: получаване на нови фундаментални знания за технологиите на производство на древните композити и познанията на хората за околната среда в различни археологични епохи, населяващи един и същи географски район. Получените нови знания могат да бъдат използвани за сравнение на едновъзрастови композити от различни географски райони, провеждане на консервационни археологически дейности, разкриване и изследване на техники за производство на материални предмети и строителство на обекти, което определя потенциал за бъдещо развитие и продължаване на дейностите по проекта. Фундаменталността на резултатите от този мултидисциплинарен проект ще допринесе за подпомагане на разбирането и тълкуването на културната и околната среда, които са сред целите на Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство – мисия на ЮНЕСКО.

Проектът е индердисциплинарен и се разработва съвместно от департаменти „Природни науки“ и „Археология“.

Текст:
Ирена Димитрова, ръководител на работен пакет №4 Разпространение на резултатите

Снимков материал:
доц. д-р Биляна Костова, ръководител на проекта